Zamyslenie na deň 22.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 5,11-6,8

11 O tom by sme mali čo povedať, a to také, čo je ťažko vysvetliť, keďže ste zleniveli počúvať. 12 Lebo hoci by ste po toľkom čase mali byť učiteľmi, zase potrebujete, aby vás niekto učil prvopočiatkom Božích zjavení, a znovu potrebujete mlieko, a nie tvrdý pokrm. 13 Veď nikto, kto dostáva mlieko, nechápe slovo o spravodlivosti, lebo je ešte nedospelé dieťa. 14 Len dokonalým patrí tvrdý pokrm, tým, čo návykom sú vycvičení rozoznávať dobré od zlého.

6, 1 Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristovi a povznesme sa k dospelosti. Neklaďme zase znova základy, hovoriac o pokání z mŕtvych skutkov, o viere v Boha, 2 učení o krstoch, o kladení rúk, o zmŕtvychvstaní a o večnom súde. 3 A to, ak Boh dovolí, aj vykonáme. 4 Lebo nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého 5 a okúsili utešenú reč Božiu i silu budúceho veku, 6 a potom predsa odpadli – aby tí boli znova privedení k pokániu, keď na svoju škodu znova križujú Syna Božieho a vystavujú Ho posmechu. 7 Veď zem, ktorá vpíja dážď, často na ňu padajúci, a plodí užitočnú bylinu tým, pre ktorých býva obrábaná, dostáva požehnanie od Boha; 8 ale tá, čo donáša tŕnie a bodľačie, je neúrodná, blízka kliatbe a jej konečným určením je, aby bola spálená.


To je výzva. – – Keď sa narodí dieťa, potrebuje rásť, mať dobrú a láskavú starostlivosť, ochranu, vyučovanie a vedenie. Postupne sa z neho stáva dospelý, samostatne mysliaci jedinec so schopnosťou rozhodovať sa. Tak by to malo byť, no žiaľ, nie vždy je to realita. Podobne je to aj so zrodom kresťanského života. Keď človek odovzdá svoj život Bohu, je ako dieťa, ktoré nepozná prostredie ani zásady. Potrebuje byť primerane kŕmené a postupne silnieť, aby bolo schopné prijať tvrdý, výdatný pokrm. No ani tu to vždy neplatí. Aj v našom kresťanskom živote potrebujeme napredovať, a nie stagnovať. Praxou a cvičením musíme trénovať svoje svedomie, myseľ a telo v rozlišovaní správneho od nesprávneho, návykmi si vycvičiť zmysly tak, aby boli schopné odlišovať dobré od zlého. Čítanie Božieho slova, modlitba, spoločenstvo s bratmi a sestrami, služba rozličnými darmi, ktoré sme dostali od Boha – to všetko sú prostriedky k tomu, aby sme boli schopní prinášať dobré ovocie. Sú to základné pravdy, ktoré by mali poznať všetci kresťania – to je „mlieko“. Potrebujeme rásť v kresťanskom živote, byť schopní prijímať tvrdý pokrm, a tak byť pripravení na vyučovanie mladších vo viere. Aby sme boli dobrou pôdou, ktorá dostane požehnanie, a nie tou, ktorá bude spálená. – – Napreduj, a buď užitočný! To je výzva!
Modlitba: Odpusť, Bože, že nie vždy duchovne rastieme a niekedy dokonca upadáme. Odpusť, že podceňujeme Tvoje Slovo a Tvojho Ducha v bežnom živote. Daj nám túžbu poznávať Ťa viac a viac. Oživuj nášho ducha a posilňuj ho. Amen.
Pieseň: ES 455
Autor: Ľubica Vařáková


Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Izaiáš 40,1

Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Lukáš 9,11


Skutky apoštolov 9,36-42 :: Modlíme sa za: Ružomberok (Lo)