Zamyslenie na deň 21.6.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 7,1-25

1  Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa bohom pre faraóna a tvoj brat Áron ti bude prorokom.   2  Rozpovieš mu všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron povie faraónovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny.   3  Ja však zatvrdím faraónovo srdce, hoci rozmnožím svoje znamenia a divy v Egypte,   4  ale faraón vás neposlúchne; potom však položím svoju ruku na Egypt a za veľkých súdov vyvediem svoje voje, svoj ľud, Izraelcov z Egypta.   5  Potom Egypt pozná, že ja som Hospodin, keď vystriem svoju ruku proti Egyptu a vyvediem Izraelcov sprostred neho.   6  Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Hospodin.   7  Mojžiš mal 80 a Áron 83 rokov, keď hovorili s faraónom.   8  Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi:   9  Keď vám faraón povie: Urobte nám zázrak! povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu, hoď ju pred faraóna a premení sa na veľkého hada.   10  Nato vošli Mojžiš a Áron k faraónovi a urobili, ako im prikázal Hospodin: Áron hodil svoju palicu pred faraóna a jeho služobníkov a ona sa premenila na veľkého hada.   11  Ale aj faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojím tajným umením.   12  Každý hodil svoju palicu, a tie sa premenili na veľké hady, ale Áronova palica pohltila ich palice.   13  Ale faraónovo srdce zatvrdlo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.
14  Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Faraónovo srdce je tvrdé, zdráha sa prepustiť ľud.   15  Choď k faraónovi ráno, keď vyjde k vode, postav sa pred neho na breh Nílu a vezmi si do ruky aj palicu, čo sa obrátila na hada.   16  Povedz mu: Hospodin, Boh Hebrejcov, ma poslal k tebe s rozkazom: Prepusť môj ľud, nech mi slúži na púšti; ale až dosiaľ si neposlúchol.   17  Takto vraví Hospodin: Podľa toho poznáš, že ja som Hospodin: Pozri, udriem palicou, ktorú mám v ruke, na vody Nílu a premenia sa na krv;   18  ryby v Níle pohynú a Níl bude páchnuť, takže Egypťania nebudú môcť piť vodu z Nílu.   19  Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vezmi si palicu a vystri ruku na egyptské vody, nad ich rieky a kanály, nad močiare a vodné nádrže a premenia sa na krv; i bude krv v celom Egypte, v nádobách drevených i kamenných.   20  Mojžiš a Áron urobili, ako im prikázal Hospodin. Zdvihol palicu a pred očami faraóna i jeho služobníkov udrel na vodu Nílu; všetka voda v Níle sa premenila na krv.   21  Ryby v Níle pohynuli a Níl páchol; Egypťania nemohli piť vodu z Nílu, lebo krv bola po celom Egypte.   22  Potom urobili takisto aj egyptskí zaklínači svojimi čarami; i zatvrdlo faraónovo srdce, neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.   23  Faraón sa obrátil, odišiel domov a nepripustil si k srdcu ani toto.   24  Nato všetci Egypťania kopali v okolí Nílu, hľadajúc pitnú vodu, lebo nemohli piť vodu z Nílu.   25  Odvtedy, čo ho Hospodin ranil, uplynulo sedem dní.


Kto je Hospodin, aby som poslúchol Jeho slovo? To je otázka, ktorú vyslovil faraón pri prvej návšteve Mojžiša a Árona (5,2). Znie povýšenecky – „Hospodina nepoznám.“ Aj napriek faraónovmu zatvrdilému srdcu však Pán Boh konal. Svojimi znameniami dokazoval faraónovi, Egypťanom, Izraelitom, že je zvrchovaným Pánom neba i zeme i všetkého, čo ani nedokážeme domyslieť. No nielen to, ale Pán Boh očakával od človeka od počiatku rešpektovanie Jeho zvrchovanosti a poslušnosť Jeho Slovu. Lenže to sa nám veľmi nepáči. Konáme podľa ľudskej múdrosti, často, ako keby sme „Hospodina nepoznali“, a pritom máme Jeho večne platné Slovo, Bibliu, nemáme sa na čo vyhovárať. Sme prekvapení, keď prichádzajú zásahy – zemetrasenia, krupobitie, víchrice, povodne… Pripíšeme to globálnemu otepľovaniu a Pán Boh je zase vedľa. On koná aj dnes, ako v minulosti, nie aby nás zničil, ale aby sme pochopili Jeho moc, Jeho lásku a záujem o nás. On pre našu záchranu urobil všetko, veď nám dal to najdrahšie: Svojho Syna, Pána Ježiša Krista. Dal Ho pribiť na kríž, aby zaplatil za naše hriechy. Dal nám Radcu a Tešiteľa Ducha Svätého. Tak veľmi túži po tebe aj po mne, aby sme Ho dennodenne spoznávali a poslúchali Jeho Slovo.
Autor: Jelka Petričová
Pieseň: ES 232


Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu, a nieto iného. 5.Mojžišova 4,39

Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa. Skutky apoštolov 17,27-28


2.KORINTSKÝM 2,5-11 :: MODLÍME SA ZA: KALINOVO (NO)