Zamyslenie na deň 21.5.2024

1.Korinťanom 10,1-13

1 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more, 2 všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. 6 Toto sa pre nás stalo výstrahou, aby sme neboli dychtiví po zle tak, ako po ňom dychtili oni. 7 Ani nebuďte modloslužobníci, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil; nato vstali, aby sa zabávali. 8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc. 9 Ani nechcime skúšať Krista, ako niektorí z nich skúšali, a hynuli od hadov. 10 Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali, a hynuli od zhubcu. 11 Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. 12 A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 13 Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.


Nechcem bratia, aby ste nevedeli, čo naši otcovia zažívali. Všetci boli pod oblakom Božej ochrany, pili z Duchovnej skaly, ktorou bol Kristus a boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori. Kristus bol alfou a omegou ich života. Mali výnimočnú Božiu otcovskú starostlivosť, ale vo väčšine z nich Boh nemal zaľúbenie. Napriek dokonalej starostlivosti sa rozhodli pokúšať Pána tak, že išli do hriechu smilstva. A zahubil ich – na výstrahu nám. Aby sme si posväcovali srdcia, a kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor. Keď od nás Pán niečo požaduje, dáva nám aj schopnosť, v Kristu a skrze Krista (nie z vlastných síl) to aj vykonať v múdrosti a posvätení. Potrebujeme Ho preto prijať celým srdcom, ako Pána svojho života a v Jeho sile kráčať. On nedopustí nás pokúšať nad naše možnosti (1Kor 10,1-13). On nám dal všetko, aby sme pokušeniam a problémom vedeli čeliť a stáli v autorite víťazstva Pána Ježiša Krista.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju pomoc v čase pokúšania. Odpusť, že ju nevyužívam vždy a pokušenia ma vtedy strhávajú. Obracaj moju vieru na Teba, prosím. Amen.
Pieseň: ES 456
Autor: Magdaléna Peniašteková


Ja, Hospodin, ju strážim, ustavične ju polievam, aby ju nepoškodili, v noci i vo dne ju strážim. Izaiáš 27,3

Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. 1.Korinťanom 10,13


Skutky apoštolov 4,23-31 • Modlíme sa za: Nižná Slaná – Kobeliarovo (GeS)