Zamyslenie na deň 20.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 27,57-66

56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka synov Zebedeových. 57 Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z Arimatie, menom Jozef, ktorý tiež bol Ježišovým učeníkom. 58 Ten išiel k Pilátovi a prosil o Ježišovo telo. Nato Pilát rozkázal, aby mu ho vydali. 59 Jozef vzal teda telo, zavinul ho do čistého plátna, 60 položil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly, privalil veľký kameň k otvoru a odišiel. 61 A bola tam Mária Magdaléna a iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu. 62 Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni (na sviatky), zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 hovoriac: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa: Po troch dňoch budem vzkriesený. 64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci Jeho učeníci, neukradli Ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý. 65 Odpovedal im Pilát: Máte stráž, choďte a strážte, ako viete! 66 A šli, zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž.


Ježišov pohreb je zaznamenaný v evanjeliách aj preto, aby potvrdil, že Ježiš skutočne na kríži zomrel (1Kor 15,3-4). On tam neomdlel, Jeho smrť bola skutočná, nielen nejaké zdanie. Podľa židovského zákona (5M 21,22-23) nesmelo telo popraveného zostať na dreve cez noc, ale muselo byť pochované pred západom slnka. Toto je moment, kedy sa stretávame s Jozefom z Arimatie. Lukáš píše, že to bol člen židovskej veľrady, dobrý a spravodlivý muž, ktorý nesúhlasil s Ježišovým odsúdením. Bol aj Ježišovým učeníkom, ale až do tejto chvíle o tom ostatní nevedeli. Rozumieme mu? Prirodzene ľudsky sa bál. Teraz však prichádza v jeho živote k zásadnej zmene. Strach-nestrach, hanba-nehanba – jednoducho vie, že musí konať, bez ohľadu na postavenie a možné dôsledky. Ak by sa o Ježišovo telo nepostaral, kto by to urobil? Pretože podobne popravení zločinci obvykle končili v spoločnom hrobe, prípadne boli ponechaní napospas psom a supom… – – Jozefov postoj je výzvou aj pre nás. Uvažujme, modlime sa, aby sme rozpoznali situácie, v ktorých je potrebné prejaviť jasný postoj viery v Pána Boha!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoje povolanie do služby, hoci je často nebezpečná, alebo zahanbujúca. Ďakujeme, že si povolal Jozefa z Arimatie a daj nám Svojím Duchom vedieť, k čomu povolávaš nás. Daj nám srdce pokorné a ochotné prijať Tvoje povolanie. Amen.
Pieseň: ES 92
Autor: Peter Synak


Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. 5.Mojžišova 6,4

A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ján 17,3


1.Petra 3,18-22 :: Modlíme sa za: Mašková (No)