Zamyslenie na deň 21.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5. nedeľa pôstna – Smrtná. Judika (Obháj moje právo, Bože! Žalm 43,1)
Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. Matúš 20,28


Hebrejom 5,(1-6)7-9(10)

(1 Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích: prinášať dary a obete za hriechy. 2 Je schopný spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, lebo aj sám podlieha slabostiam; 3 preto je povinný prinášať obeť za hriechy aj za ľud, aj za seba. 4 A nikto si nemôže sám vziať hodnosť, len ak ho Boh povolal ako aj Árona. 5 Podobne ani Kristus nepoctil sa sám veľkňazskou hodnosťou, ale (poctil Ho) Ten, ktorý Mu povedal: Syn môj si Ty, ja som Ťa splodil dnes. 6 Ako aj inde hovorí: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka.)

7 V dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. 8 Hoci bol Synom, tým, že trpel, naučil sa poslušnosti. 9 A stal sa pôvodcom večného spasenia, keď prešiel v dokonalosť k dobru všetkých, ktorí Ho poslúchajú,

(10 keď Ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchisedeka.)


Poslušnosť. Jediná vec, ktorú všemohúci Boh nepoznal. Boh sediaci na nebeskom tróne predsa neposlúcha nikoho – všetci poslúchajú Jeho. Anjeli preto museli žasnúť nad tým, keď videli Božieho Syna poslúchať. Poslúchal ako dieťa aj ako mladík. Poslúchal Boha Otca, ale aj svojich rodičov a ľudské autority. Poslúchal vo všetkom, až do konca. Jeho modlitba v Getsemanskej záhrade ukazuje, ako veľmi s tým bojoval, ale nakoniec Jeho poslušnosť bola dokonalá. – – Ak sa teda pýtaš: Ako môže Boh sediaci na nebeskom tróne vedieť, čím prechádzam ja tu, dole? Nuž, vie, lebo poslušnosť preňho nebola samozrejmá ani jednoduchá. Musel sa ju naučiť. A naučil sa ju cez utrpenie. Zanechal Svoju slávu, znášal všetky strasti ľudského života a ponížil sa k nesmierne bolestivej a potupnej smrti na kríži. – – Biblia nikde nehovorí, že viera nás ochráni pred utrpením. Je to náš údel (1Tes 3,3). Do Božieho kráľovstva vchádzame cez mnohé súženia (Sk 14,22). Ak však s Kristom trpíme, s Ním budeme aj oslávení (R 8,17) Utrpenie nás teda učí poslušnosti. Lebo večné spasenie je určené len tým, ktorí Ho poslúchajú.
Modlitba: Odpusť, Bože, že si tak málo vážime poslušnosť, lebo sme si príliš zvykli na slobodu a vedomie svojej hodnoty, či zásluh! Posilňuj nás na duchu, aby sme žili v pokore a poslušnosti! Amen.
Pieseň: ES 246
Autor. Mária Popičová


Veď moja ruka založila zem a moja pravica roztiahla nebesia. Ja som na ne zavolal a povstali spolu. Izaiáš 48,13

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Ján 1,1-3


Marek 10,35-45 :: 1.Mojžišova 22,1-14(15-19) :: Jób 19,19-27 :: Žalm 22,1-22 :: Modlíme sa za: Evanjelické základné školy