Zamyslenie na deň 22.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Malachiáš 2,17-3,12

17 Unavujete Hospodina svojimi rečami a spytujete sa: Čím Ho unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, kto páše zlo, páči sa Hospodinovi! a: On má v nich záľubu. Alebo: Kde je Boh práva?

3:1 Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Ajhľa, prichádza! – vraví Hospodin mocností. 2 Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh! 3 Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levítov; tríbiť ich bude ako zlato a striebro a budú správne prinášať Hospodinovi obete; 4 Hospodinovi bude príjemná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dávnych dní a v dávno zašlých rokoch. 5 Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejníkom a cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú na mzde nádenníka, vdovu i sirotu, odmietajú cudzinca a neboja sa ma – vraví Hospodin mocností.

6 Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými. 7 Od čias svojich otcov ste sa odchyľovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Navráťte sa ku mne, a ja navrátim sa k vám! – vraví Hospodin mocností. Vy sa však spytujete: Ako sa máme vrátiť? 8 Či smie podvádzať človek Boha, keď vy podvádzate mňa? Vy sa však spytujete: Ako Ťa podvádzame? Desiatkami a pozdvihovanými obeťami. 9 Zasiahnutí ste kliatbou, a predsa ma podvádzate – vy, celý národ! 10 Prinášajte celé desiatky do pokladnice a v mojom dome bude poživeň; vyskúšajte ma týmto – vraví Hospodin mocností: Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania! 11 Pohrozím pre vás kobylkám, takže vám neskazia plodiny zeme, a vinič vám nebude neplodný na poli – vraví Hospodin mocností. 12 Blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo budete obľúbenou krajinou – vraví Hospodin mocností.


Ajhľa, prichádza! Ako sa pripravujeme na príchod niekoho dôležitého? Židia celé generácie čakali na Spasiteľa – Záchrancu, ktorý zmení ich život a konečne zavládne spravodlivosť. Bolo im to zasľúbené Bohom a písali o tom proroci. Keď stále neprichádzal, keď stále vládla nespravodlivosť, ochladli v očakávaní. Ich zbožnosť sa stala len formálnou, povrchnou, pokryteckou. Stala sa len nejakým zoznamom povinností a predpisov, ktoré mali vyjadrovať ich zbožnosť a zakrývali ich povrchnosť (v. 5). Stali sa ľahostajnými voči Bohu i k sebe navzájom. Prorok ich povzbudzuje, aby neustávali. – – Stojíme predo dvermi sviatkov narodenia Pána. Aj v našej spoločnosti často vidno ľahostajnosť. Aj nám sa zdá, že v spoločnosti vládne nespravodlivosť. Hoci máme plné nákupné vozíky a štedro prestreté stoly, naše srdcia sú často prázdne. Naša zbožnosť chladne. Nezabudnime, Pán prichádza a bude hľadieť predovšetkým na naše srdcia! Nechce vidieť našu povrchnosť a vonkajšiu obeť. Chce zažiť našu úprimnosť a vernosť! Neprehliadnime Ho v tom zhone! Dovoľme Mu prebývať s nami a meniť nás!
Autor: Miroslava Marčeková
Pieseň: ES 16


Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina. Józua 22,29

Učeníci z Emauz hovorili: Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma? A vstali v tú hodinu a vrátili sa do Jeruzalema. Lukáš 24,32-33


Zjavenie 22,16.17.20.21 :: MODLÍME SA ZA: Zvolen (Zv)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou