Zamyslenie na deň 20.11.2023

Júda 1-16

1 Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba, povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom chránení: 2 milosrdenstvo vám i pokoj a láska v hojnosti! 3 Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; teraz pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odovzdanú svätým. 4 Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, o ktorých bol už dávno napísaný súdny výrok. Sú to bezbožníci, ktorí zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho Pána, Ježiša Krista. 5 Chcem vám pripomenúť, hoci to už raz viete, že Ježiš zachránil ľud z egyptskej krajiny a potom zahubil tých, čo neuverili. 6 Anjelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok, drží v temnote vo večných putách pre súd veľkého dňa. 7 Rovnako ako Sodoma a Gomora aj okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, podstupujú trest vo večnom ohni a sú výstrahou. 8 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, neuznávajú autoritu nad sebou a rúhajú sa nadzemským mocnostiam. 9 Veď archanjel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal: „Nech ťa Pán potrestá!“ 10 No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. Hynú vo všetkom, čo od prirodzenosti poznajú ako nerozumné zvieratá. 11 Beda im, pretože sa vydali Kainovou cestou, za peniaze sa nechali vtiahnuť do bludu Bileáma, až zahynuli v Korachovej vzbure. 12 Sú poškvrnou na vašich hodoch lásky, kde spolu s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba; sú oblaky bez dažďa unášané vetrom sem a ta, jesenné stromy bez ovocia, dvakrát odumreté a vykorenené; 13 divoké morské vlny, vrhajúce ako penu vlastné hanebnosti; bludné hviezdy, pre ktoré je naveky pripravená mrákava tmy. 14 Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: „Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých, 15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých ľudí zo všetkých ich bezbožných skutkov, ktorými páchali bezbožnosť, a zo všetkých vzdorovitých rečí, ktoré bezbožní hriešnici hovorili proti nemu.“ 16 Sú to šomrajúci nespokojenci, žijú podľa svojich žiadostí. Ich ústa hovoria povýšene a ľuďom lichotia do tváre pre zisk.


Zneužitie milosti. Dá sa vôbec milosť zneužiť? My, ľudia, máme v sebe nízke kšeftárske sklony: dostať niečo veľmi kvalitné za bazárovú cenu. Neustále zdôrazňovanie doktríny, že BOH nám dáva spasenie a všetko s ním „úplne ZADARMO“, devalvuje pochopenie a hospodárenie s JEHO MILOSŤOU. A tam, kde je devalvácia, je len krôčik k pošliapavaniu milosti. Rôznymi spôsobmi. Môj starý otec hovorieval: Ľahko prišlo – ľahko odišlo! Ako je to teda s milosťou? Nie je „zadarmo“ – Boh zaplatil veľkú cenu! Nie je „zadarmo“, pretože sme pozvaní nasledovať Ho! Žiť obetavý život. To nie je podmienka spasenia – je to výzva k novému životu. „Chceš byť DOKONALÝ?“ – pýta sa Ježiš bohatého mladého muža: „Choď, predaj, rozdaj a nasleduj ma!“… To je pozvanie! Vykročiť smerom k dokonalosti. Tu by mal skončiť náš bazárový prístup k životu, k viere, k Bohu. TY dáš všetko a JA nič! Potom sa celá pozornosť viery obracia k sebe samému, k vlastným žiadostiam, túžbam… Moderné západné kresťanstvo podlieha vláde ľudského EGA, a to odmieta strádať, trpieť, uskromňovať sa, nezištne dávať, pomáhať slabým, prinášať obete. Evanjelium nestačí len horlivo čítať – treba ho aj horlivo žiť!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za milosť, čo nám dávaš. Odpusť mi, že ju zneužívam. Daj mi múdrosť, nech v bázni prijímam milosť tak, aby cezo mňa pracovala tak, ako cez Pavla. Amen.
Pieseň: ES 493
Autor: Ľubomír Badiar


Vráť sa, Hospodin! Dokedy? Preukáž milosť Svojim sluhom! Žalmy 90,13

Ježiš hovorí: Zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ján 14,3


Matúš 25,14-20 :: Modlíme sa za: Žaškov (LOS)