Zamyslenie na deň 19.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 24,1-25

1 Keď Bileám zistil, že Hospodinovi sa páči, keď niekto požehnáva Izrael, nesnažil sa ako predtým o zariekanie, ale obrátil sa tvárou k púšti. 2 Potom zdvihol oči a uzrel Izrael, ako býval podľa svojich kmeňov, i spočinul na ňom duch Boží 3 a on predniesol svoju výpoveď: Výrok Bileáma, syna Beórovho, a výrok muža s otvorenými očami, 4 výrok toho, kto počúva Božie reči, ktorý vidí videnia Všemohúceho, ktorý padá a má odokryté oči: 5 Aké krásne sú tvoje stany, Jákob, tvoje príbytky, Izrael! 6 Rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady pri rieke, ako aloe, ktoré zasadil Hospodin, ako cédre pri vodách. 7 Voda potečie z jeho vedier a jeho siatiny budú pri hojných vodách. Vznešenejší ako Agag bude jeho kráľ a zvelebené bude jeho kráľovstvo. 8 Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je mu sťa rohy divokého býka. Pohltí národy, svojich protivníkov, ich kosti rozmrví a ich šípy roztrieska. 9 Skrčil sa, líha ako lev a ako levica, kto ho smie vyrušiť? Kto ťa žehná, nech je požehnaný, kto ťa preklína, nech je prekliaty! 10 Tu vzplanul hnev Bálákov voči Bileámovi a spľasol ruky. Potom Bálák povedal Bileámovi: Zavolal som ťa preklínať mojich nepriateľov, a ty stále žehnáš, už tri razy. 11 Preto, ber sa domov! Povedal som: Veľmi ťa poctím, ale Hospodin ťa zbavil pocty. 12 Avšak Bileám povedal Bálákovi: Či som nepovedal tvojím poslom, ktorých si poslal ku mne: 13 Keby mi dal Bálák aj plný svoj dom striebra a zlata, nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodinov, vykonať dobré alebo zlé podľa svojho srdca; čo povie Hospodin, to budem hovoriť. 14 Hľa, teraz idem k svojmu ľudu; poď teda, oznámim ti, čo urobí tento ľud tvojmu ľudu v neskorších dňoch. 15 Potom predniesol svoju výpoveď: Výrok Bileáma, syna Beórovho, a výrok muža s otvorenými očami, 16 výrok toho, kto počúva reči Božie a pozná múdrosť Najvyššieho, ktorý Všemohúceho videnie vidí, ktorý padá a má odokryté oči: 17 Uvidím Ho, ale nie teraz, zahľadím sa na Neho, ale nie zblízka! Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela a zdrví sluchy Moábove i temená všetkých synov Šétových. 18 Edóm mu bude vlastníctvom, vlastníctvom mu bude Séír, jeho nepriateľ; avšak Izrael získa moc. 19 Vládnuť bude ten, čo pochodí z Jákoba, a vyhubí utečencov z mesta. 20 Keď uvidel Amáléka, predniesol svoju výpoveď: Amálék je prvý z národov, avšak jeho koncom je zhuba. 21 Keď uvidel Kénijcov, predniesol svoju výpoveď: Pevné je tvoje bydlisko a tvoje hniezdo postavené na skale! 22 A predsa vyhynie Kain; kedy ťa Aššúr odvedie do zajatia? 23 I predniesol svoju výpoveď: Ach, kto ostane žiť, keď Boh to vykoná? 24 Lode prídu od Kittejcov, pokoria Asýriu, pokoria Ébera, napokon i on zahynie. 25 Potom vstal Bileám, odišiel a vrátil sa domov; aj Bálák šiel svojou cestou.


Víťazstvo z milosti a moci Božej. Z prečítaného textu cítiť strach kráľa Báláka z národa izraelského, ktorý vedie k víťazstvu – skrze Svojich služobníkov – mocný Hospodin. Bálák nadarmo trikrát prosí Bileáma, aby Boží ľud preklial. Z Bileámových úst opakovane vychádza požehnanie. Ak sa Hospodinovi ľúbi požehnávať Svoj ľud, vtedy je zbytočné preklínanie (4M 24,1). Balák prináša aj mnohé dary, no všetko je zbytočné. – – Milý priateľu, v krste svätom ťa Boh prijal za Svoje dieťa. Patríš mocnému Stvoriteľovi, ktorý ťa drží pevne vo Svojich rukách a chce ťa previesť mnohými úsekmi života, ktoré by si sám nezvládol. Dôveruj mocnému Bohu a nikto a nič ti neublíži! Kto ťa žehná, bude požehnaný a kto ťa preklína, bude prekliaty. Modli sa za svojich nepriateľov! Pomôž dnes tomu, kto ti ublížil, kto ti želal zlé alebo ťa niekedy v živote sklamal! Možno Pán Boh práve tohto človeka použije na dobré. Podobne, ako Bileáma, Zachea, Saula z Tarzu a mnohých iných. Pán Boh si Svojich ochráni a Jeho nepriatelia nič nezmôžu proti vyvoleným Božím. Otočia sa a odídu, pretože Hospodin, náš Boh, je Pánom nad všetkým. A tak, ako priviedol Izraelitov k slobode a víťazstvu, rovnako tak mocným ramenom privedie aj nás do života večného skrze Pána Ježiša Krista.
Autor: Štefan Gabčan
Pieseň: ES 493


Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby Mu svorne slúžili. Sofoniáš 3,9

Každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Filipským 2,11


Galatským 5,22-26 :: MODLÍME SA ZA: Roštár (Ge)