Zamyslenie na deň 20.8.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Kráľov 23,4-25

4 Vtedy kráľ rozkázal veľkňazovi Chilkijovi, druhoradým kňazom a strážcom prahu vyniesť z Hospodinovho chrámu všetky nádoby zhotovené pre Baala, pre Ašéru a pre všetok nebeský voj. Spálil to mimo Jeruzalema na poliach Kidrónu. Popol dal odniesť do Bételu. 5 Odstránil modlárskych kňazov, ktorých ustanovili judskí králi a ktorí kadili na výšinách judských miest i v okolí Jeruzalema, aj tých, čo kadievali Baalovi, slnku, mesiacu, hviezdam zvieratníka a všetkému nebeskému voju. 6 Dal vyniesť ašéru z domu Hospodinovho za Jeruzalem do údolia Kidrónu, aj ju spálil v tomto údolí, rozdrvil na prach a rozhádzal ho po hroboch pospolitého ľudu. 7 Potom rozbúral príbytky zasvätencov kultickej prostitúcie, ktoré boli v dome Hospodinovom, kde ženy tkali závoje pre Ašéru. 8 Dal predviesť všetkých kňazov z judských miest, poškvrnil výšiny, na ktorých kňazi kadievali od Geby až po Beér-Šebu, rozbúral výšiny poľných démonov pri vchode do brány mestského veliteľa Jehóšuu, na ľavej strane, ako sa vchádza do mestskej brány. 9 Ale výšinoví kňazi nesmeli vystúpiť hore k Hospodinovmu oltáru v Jeruzaleme, ale jedli nekvasený chlieb uprostred svojich bratov. 10 Poškvrnil aj Tófet v údolí Ben-Hinnóm, aby už nikto nepreviedol Molochovi svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň. 11 Odstránil aj kone, ktoré judskí králi venovali slnku pri vchode do domu Hospodinovho, pri izbe komorníka Netan-Melecha, ktorý bol v Parváre<a>; a slncové vozy spálil ohňom. 12 Oltáre, ktoré boli na nástreší hornej miestnosti Ácházovej a ktoré zhotovili judskí králi, aj oltáre, ktoré zhotovil Menašše v oboch nádvoriach domu Hospodinovho, kráľ zrúcal, rozdrvil ich tam, prach z nich vyhodil do kidrónskeho údolia. 13 Kráľ poškvrnil aj výšiny východne od Jeruzalema na južnej strane Olivového vrchu, ktoré vybudoval izraelský kráľ Šalamún sidónskej ohavnosti Aštarte, moábskej ohavnosti Kemóšovi a Milkómovi, ošklivosti Ammóncov. 14 Roztrieskal posvätné stĺpy, vyťal ašéry a ich miesto vyplnil ľudskými kosťami. 15 Aj oltár v Bételi, výšinu, ktorú zriadil Járobeám, syn Nebatov, ktorý zviedol na hriech Izrael, aj ten oltár a výšinu rozbúral. Výšinu spálil, rozdrvil ju na prach a ašéru spálil. 16 Keď sa Joziáš obrátil a uzrel tam hroby, ktoré boli na vrchu, dal vybrať kosti z hrobov a spálil ich na oltári. Tak ho poškvrnil podľa slova Hospodinovho, ktoré ohlásil Boží muž predpovedajúci tie veci. 17 Potom sa opýtal: Čo je to tam za pomník, na ktorý sa dívam? Miestni ľudia mu vysvetlili: Je to hrob Božieho muža, ktorý prišiel z Judska a ohlásil tie veci, ktoré si vykonal s oltárom v Bételi. 18 Nato povedal: Nechajte ho na pokoji. Nech nikto nepohne jeho kosti. A tak zachránili jeho kosti i s kosťami proroka, ktorý prišiel zo Samárie. 19 Joziáš odstránil i všetky výšinové svätyne v samárskych mestách, ktoré zhotovili izraelskí králi, aby popudzovali Hospodina, a urobil s nimi celkom tak, ako urobil v Bételi. 20 Potom pozabíjal všetkých výšinových kňazov, ktorí tam boli pri oltároch, spálil na nich ľudské kosti a vrátil sa do Jeruzalema. 21 Tu prikázal kráľ všetkému ľudu: Zasväťte paschu svojmu Bohu, Hospodinovi, ako je to napísané v tejto knihe zmluvy. 22 Lebo taká pascha sa nesvätila od čias sudcov, ktorí spravovali Izrael, ani po všetky časy izraelských a judských kráľov. 23 Len v osemnástom roku kráľa Joziáša sa táto pascha svätila Hospodinovi v Jeruzaleme. 24 Joziáš odpratal aj vyvolávačov duchov a vedomcov, aj terafím, modly a všetky ohavnosti, ktoré bolo vidieť v Judsku a v Jeruzaleme, aby splnil slová zákona napísané v knihe, ktorú našiel kňaz Chilkijá v dome Hospodinovom. 25 A nebolo pred ním kráľa, ktorý by sa bol tak obrátil k Hospodinovi celým srdcom, celou dušou a všetkou silou podľa celého zákona Mojžišovho. Ani po ňom nebol jemu podobný.


Radikálne pokánie. Naše Božie slovo sa delí na dve polovice – prvá sa číta veľmi ťažko, druhá je nesmierne radostná. Joziášova reforma spočíva v obnove pravého uctievania Hospodina v Jeruzaleme. A nielen v Jeruzaleme, ale aj v celej krajine. Aby sa tak mohlo stať, je najprv potrebné celú krajinu dôkladne očistiť od všetkého, čo odporuje tomuto uctievaniu. Odstrániť všetkých falošných bohov, modly a miesta, kde sa Hospodin nesprávne uctieval. Vidíme, aký je v tom Joziáš dôsledný a ide až do hĺbky. Nechce nechať nič, čo by ľudí mohlo odviesť od živého Boha. Nie je to len nejaká kozmetická úprava, alebo schovávanie hriechov po prikrývku! Nie! Tu ide o hĺbkovú očistu. Len tak môžu znovu spolu sláviť Paschu – sviatok Božej slobody a nového života; sviatok, ktorý im pripomína ich výnimočnosť a Božiu vernosť. Bez pokánia a očisty to však nejde.

Aj naše životy, rodiny i cirkev potrebujú z času na čas podobnú reformu. Nielen kozmetické úpravy, či polovičatosť. Potrebujeme radikálne pokánie. Možno musíme odstrániť aj veci, ktoré máme radi a na ktorých si zakladáme, aby sme mohli začať skutočne odznova. Zažiť pravú radosť zo slobody a nového života, ktorý nám ponúka Hospodin.
Modlitba: Odpusť, Bože, že sa v živote, zbore a cirkvi niekedy len vezieme a nehľadáme, čo je v rozpore s Tebou. Daj nám srdce citlivé na Tvoje Slovo a ochotné vzdať sa všetkého, čo Ťa neoslavuje a nezodpovedá Tvojej spravodlivosti a láske. Amen.
Pieseň: ES 321
Autor: Ondrej Majling


Pretože Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád. 2.Kniha kroník 25,8

Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Rimanom 8,34


Lukáš 22,54-62 :: Modlíme sa za: Pozdišovce (Šz)