Zamyslenie na deň 19.8.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Kráľov 22,14-23,3

14 Šiel teda kňaz Chilkijá, Achíkám, Achbór, Šáfán a Asájá k prorokyni Chulde, manželke Šalluma, syna Tikvu, syna Charchasovho, strážcu šiat. Bývala v Jeruzaleme v druhej štvrti. A hovorili s ňou. 15 Povedala im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal: 16 Takto vraví Hospodin: Ajhľa, privediem pohromu na toto miesto a na jeho obyvateľov, všetko, o čom hovorí kniha, ktorú prečítal judský kráľ, 17 pretože ma opustili a kadili iným bohom, aby ma tak popudzovali každým činom svojich rúk. Preto vzplanul môj hnev proti tomuto miestu, a nezhasne. 18 A judskému kráľovi, ktorý vás poslal opýtať sa Hospodina, povedzte: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o slovách, ktoré si počul: 19 Pretože sa obmäkčilo tvoje srdce a pokoril si sa pred Hospodinom, keď si počul, čo som vyriekol proti tomuto miestu a jeho obyvateľom – že totiž bude púšťou a kliatbou – že si roztrhol svoje šaty a plakal si predo mnou, aj ja som ťa vypočul – znie výrok Hospodinov. 20 Preto, ajhľa, pripojím ťa k tvojim otcom, budeš pochovaný do svojho hrobu v pokoji a tvoje oči neuzrú všetku pohromu, ktorú privediem na toto miesto. I zaniesli ten výrok kráľovi.

23, 1 Keď kráľ vyslal poslov, zhromaždili sa k nemu všetci starší Júdu a Jeruzalema. 2 Potom vstúpil kráľ do domu Hospodinovho a s ním všetci judskí mužovia, všetci obyvatelia Jeruzalema, aj kňazi, aj proroci a všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho. Nato im prečítal všetky slová knihy zmluvy, ktorá sa našla v dome Hospodinovom. 3 Potom si kráľ stal k stĺpu a uzavrel zmluvu pred Hospodinom, že budú nasledovať Hospodina, zachovávať Jeho príkazy, Jeho svedectvá aj Jeho ustanovenia celým srdcom a celou dušou na splnenie slov zmluvy, zapísaných v onej knihe. Všetok ľud sa pripojil k zmluve.


Prorokyňa Chulda. Kráľ Joziáš posiela delegáciu za prorokyňou Chuldou, aby im vysvetlila zmysel slov, ktoré čítali v znovunájdenej Knihe zákona. Nešli za takými známymi prorokmi, ako boli Jeremiáš alebo Sofoniáš, ktorí pravdepodobne žili v čase vlády kráľa Joziáša. Úrad proroka bol v tej dobe spojený skôr s mužským rodom. O prorokyniach čítame v Biblii zriedkavo. Okrem Chuldy poznáme ešte prorokyňu Annu (u Lukáša), Mojžišovu sestru Máriu a sudkyňu Deboru. Vidíme, že Pán Boh nepozerá na osoby. Nepozerá dokonca ani na pôvod a pohlavie! Jeho služobníkom môže byť každý, kto má poslušné srdce a zvestuje neskreslenú Božiu vôľu. Od Jeremiáša vieme, že v tom čase bolo v Judsku množstvo iných prorokov. Zvestovali však svoje domnienky – to, čo sa páčilo ľuďom, a nie to, čo chcel Boh. Chulda hovorila pravdu. Pravdivo pomenovala stav vecí: Boží hnev, ale aj Božie milosrdenstvo. Nič neprikrášľovala, ale ani nerobila beznádejným. Vyslovovala priame Božie slová. Možno to o nej Joziáš vedel, a práve preto za ňou poslal svojich poslov. – – Ako je to s nami? Sme pravdiví? Hovoríme a svedčíme o Božej vôli, alebo si veci prifarbujeme podľa seba? A čo je pre nás kritériom dobrého kazateľa? Jeho pohlavie, vzhľad, výrečnosť a oblečenie, alebo to, či verne a jasne zvestuje Božie Slovo? Kiežby sme boli všetci ako Chulda!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že chceš, aby sme jasne poznali Tvoj hnev, ale aj Tvoju milosť. Daj nám srdce citlivé na Tvoje vedenie a Tvoj hlas. Daj nám lásku k Písmu. Amen.
Pieseň: ES 288
Autor: Ondrej Majling


Dávid a celý Izrael tancovali pred Bohom z celej sily za spevov a zvuku citár, hárf, bubnov, cimbalov a trúb. 1.Kniha kroník13,8

Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko! Filipanom 4,4-5


1.Petrov 5,1-5 :: Modlíme sa za: Považská Bystrica (Tu)