Zamyslenie na deň 20.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ámos 9,11-15

11 V ten deň postavím rozpadnutý stánok Dávidov, jeho trhliny zamurujem a postavím jeho rozvaliny. Vybudujem ho ako za dávnych čias, 12 aby zaujali to, čo zostalo z Edómu, a všetky národy, ktoré sa nazývajú podľa môjho mena – znie výrok Hospodina, ktorý to vykoná. 13 Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce sa roztekať. 14 Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať, vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich. 15 Zasadím ich do ich pôdy, a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj Boh, Hospodin.


Boh obnoví duchovné kráľovstvo. Apoštol Jakub v Sk 15,16-17 cituje slová proroka Ámosa 9,11-12 a usudzuje, že sa naplnili vzkriesením Ježiša Krista a účasťou židov i pohanov v cirkvi. Keď Boh privádza pohanov do spoločenstva s Izraelom, opravuje tak rozpadnutý „stánok“. – – V dobe, kedy žil prorok Ámos, stratil Boží ľud zo zreteľa Božiu lásku a starostlivosť. Boháči žili bezstarostne v prepychu a odmietali pomoc núdznym. V snahe zapáčiť sa Bohu dodržiavali náboženské úkony, ale v skutočnosti Boha nemilovali. Ámos tlmočil Božie varovanie, že ich pre zlé konanie čaká skaza. Nesmieme si myslieť, že stačí chodiť do kostola a dobre sa chovať. Boh očakáva, že naša viera prenikne do všetkých oblastí nášho života a dosiahne ku všetkým ľuďom a do všetkých situácií. Nechajme sa Ámosovým posolstvom motivovať k večnému životu podľa Božej vôle!
Autor: Jozef Vereščák
Pieseň: ES 547


Hospodin ti otvorí Svoju bohatú pokladnicu – nebesá – aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk. 5.Mojžišova 28,12

Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Ján 1,16


Micheáš 7,7-9.18-20 :: Modlíme sa za: Dolná Strehová (No)