Zamyslenie na deň 19.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ámos 9,1-10

1 Videl som Pána stáť nad oltárom. Riekol: Udri na hlavicu, až sa prahy zatrasú! Poodtínaj im všetkým hlavy, a tých, čo zostanú, ja pobijem mečom; ani jeden z nich neunikne, nezachráni sa ani jeden. 2 Keby prenikli do podsvetia, aj odtiaľ ich moja ruka vezme; keby vystúpili na nebesá, aj odtiaľ ich zvrhnem. 3 Keby sa skryli na vrchole Karmelu, aj tam ich vyhľadám a poberiem. Keby sa skryli pred mojím zrakom na dno mora, aj tam prikážem hadovi, aby ich uštipol. 4 Keby šli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, aj tam prikážem meču, aby ich pobil. Upriem na nich svoj zrak na ich nešťastie, a nie na dobro. 5 Pán, Hospodin mocností, dotýka sa zeme, a tá sa rozplýva; trúchlia všetci jej obyvatelia; zdvihne sa celá ako Níl a klesne ako veľtok Egypta. 6 On na nebesiach stavia svoje horné siene a svojej klenbe základy položil na zemi. On privoláva vody morské a vylieva ich na povrch zeme. Hospodin je Jeho meno.

7 Či nie ste pre mňa, vy Izraelci, toľko ako Kúšijci? – znie výrok Hospodinov. Nevyviedol som Izrael z Egypta ako Filištíncov z Kaftóru a Sýrčanov z Kíru? 8 Hľa, oči Hospodinove sú upreté na hriešne kráľovstvo; vyhladím ho z povrchu zeme. No nezničím úplne dom Jákobov – znie výrok Hospodinov. 9 Lebo, hľa, vydám rozkaz a zatrasiem domom Izraela medzi všetkými národmi, ako sa trasie riečicou, takže ani kamienok neprepadne na zem. 10 Pod mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria: Nepriblíži sa, nezasiahne nás pohroma.


Prejav svoju vieru! Vlani sme oslavovali 500. výročie Reformácie, začiatky pôsobenia Dr. Martina Luthera a jeho teologický dôraz, že nie cez skutky, ale kvôli viere bude človek zachránený, spasený. Martin Luther na to poukázal veľmi rozhodne, a tým zasiahol vtedajší svet priamo v jeho „svätyni“. Luther bol vtedy akoby vykonávateľom Ámosových prorockých slov: „Udri na hlavicu, že sa prahy zatrasú!“ Prorok Ámos sa pohoršoval nad životom ľudí, dnes by sme povedali – mienkotvorných elít v starom Izraeli. Oni síce nekupčili so zásluhami svätých, ako cirkev v Lutherovej dobe, ale prorok videl veľký morálny úpadok a náboženské pokrytectvo obyvateľov svojej krajiny. Ako bolo povedané včera, vedúce vrstvy zneužívali ľudí nízkeho sociálneho postavenia na svoje ziskuchtivé, mocenské a pôžitkárske ciele, čím hrešili proti Božiemu právu. Preto prorok ohlasuje, že príde sám Boh a dá si dôkladne záležať, aby nikto neunikol súdu. I my si musíme uvedomiť, že ochrana spravodlivosti nie je len nejakou spoločenskou dohodou, ale aj našou náboženskou povinnosťou. Tak, ako Boh splnil Svoje proroctvá o starom Izraeli, splní ho i dnes nad každým, kto neberie vážne Božie slová. Lebo správny prejav autentickej viery je nielen plnenie cirkevných povinností, ale aj presadzovanie práva a spravodlivosti na tomto svete.
Autor: Marián Bodolló
Pieseň: ES 486


Kto moje nariadenia plnil, chodil podľa mojich ustanovení, ten nezomrie za vinu svojho otca. Ezechiel 18,17

Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista. 1.Petra 1,18-19


Sudcovia 10,6-16 :: Modlíme sa za: Dobšiná (Ge)