Zamyslenie na deň 20.2.2024

2.Mojžišova 3,1-22

1 Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jitra, midjánskeho kňaza. Raz prešiel so stádom za púšť a došiel k Božiemu vrchu Horeb. 2 Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára. 3 Povedal si: „Pôjdem pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára.“ 4 Keď Hospodin videl, že sa ide pozrieť, Boh ho oslovil z kra: „Mojžiš, Mojžiš!“ On odpovedal: „Tu som.“ 5 Boh povedal: „Nepribližuj sa! Vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá pôda.“ 6 Potom mu povedal: „Ja som Boh tvojho otca — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba.“ Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. 7 Hospodin mu povedal: „Dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. 8 Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, oplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú Kanaánčania, Chetiti, Amorejčania, Perizzejci, Chivviji a Jebúseji. 9 Kvílenie Izraelitov došlo ku mne a videl som aj ich utrpenie, i to, ako ich Egypťania utláčajú. 10 Teraz choď, posielam ťa k faraónovi. Vyveď môj ľud, Izraelitov, z Egypta!“ 11 Mojžiš však povedal Bohu: „Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vyviedol Izraelitov z Egypta?“ 12 Boh ho uistil: „Budem s tebou. Toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal: Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu.“ 13 Mojžiš sa však Boha opýtal: „Keď prídem k Izraelitom a poviem im: ‚Boh vašich otcov ma posiela k vám‘ a oni sa ma spýtajú: ‚Aké je jeho meno?‘, čo im poviem?“ 14 Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som;“ a dodal: „Izraelitom povieš: ‚Ja som‘ ma poslal k vám.“ 15 Boh ešte povedal Mojžišovi: „Izraelitom povedz toto: ‚Poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba.‘ Toto je moje meno naveky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie. 16 Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im: ‚Zjavil sa mi Hospodin, Boh vašich otcov — Boh Abraháma, Izáka a Jákoba —, a povedal mi: Pozorne som sledoval vás, aj to, čo sa s vami deje v Egypte, 17 a povedal som si: Vyvediem vás z egyptského útlaku do krajiny Kanaánčanov, Chetitov, Amorejčanov, Perizzejcov, Chivvijov a Jebúsejov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom.‘ 18 Keď poslúchnu tvoj hlas, pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu: ‚Stretol sa s nami Hospodin, Boh Hebrejov. Teraz máme ísť na trojdňovú cestu na púšť a obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu.‘ 19 Ja však viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak ho mocnou rukou donútim. 20 Preto vystriem ruku a zasiahnem Egypt rôznymi divmi, ktoré vykonám medzi nimi. Potom vás prepustí. 21 V Egypťanoch vzbudím priazeň voči tomuto ľudu. Keď budete odchádzať, nepôjdete naprázdno. 22 Každá žena si vypýta od susedky a spolubývajúcej strieborné a zlaté predmety i plášte a naložíte ich na svojich synov a dcéry. Takto olúpite Egypt.“


Budem s tebou! Boh si Mojžiša vyvolil ako Svojho prostredníka na vyslobodenie Božieho ľudu z otroctva v Egypte. Po skúsenosti ľudského odmietnutia sa Mojžiš zdráhal a vyhováral. Napokon sa dal prehovoriť, keď dostal sľub stálej Božej prítomnosti. A tak ho Boh mocne použil pre vyslobodenie izraelského ľudu z otroctva. Biblia na viacerých miestach prirovnáva Mojžiša k Ježišovi s poukazom na podobnosť poslania. Ježiš bol tiež Bohom poslaný, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu pre život v Božom kráľovstve. – – Avšak je tu podobnosť aj s každým z nás, s každým veriacim. Aj my sme pre Boha použiteľní – a nechajme sa použiť (!) – pre záchranu našich blížnych. Nebojme sa pritom odmietnutia, lebo máme zasľúbenie, že Boh je s nami. … a Boh chce, aby sme tak v Duchu Svätom robili opakovane. Sľub, ktorý dal Boh Mojžišovi, dáva aj nám v Kristovi: Budem s tebou! Som s tebou!

Modlitba: Bože a Pane náš, oslavujeme Ťa, že si verný Svojim zasľúbeniam a žehnáš nám život v hojnosti. Ďakujeme, Pane Ježišu, že cez golgotský kríž si nám Ty pripravil miesto vo večnosti. Daj, aby nás táto milosť neminula a aby sme pre Teba žili každý deň. Amen.
Pieseň: ES 243
Autor: Zuzana Valeková


Hospodin povedal Eliášovi: „V Izraeli si ponechám sedemtisíc mužov, všetko takých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom.“ 1.Kráľov 19,18

Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvätou vierou a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. Júdov 20-21


Jób 1,1-22 • Modlíme sa za: Jelšava (GeS)