Zamyslenie na deň 19.2.2024

2.Mojžišova 2,11-25

11 Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom a videl ich ťažkú prácu. Pritom zbadal, ako istý Egypťan bije jedného z jeho hebrejských bratov. 12 Rozhliadol sa a keď nikoho nevidel, Egypťana zabil a zahrabal do piesku. 13 Keď na druhý deň vyšiel, spozoroval, ako sa dvaja Hebreji bijú. Spýtal sa vinníka: „Prečo biješ svojho druha?“ 14 Ten mu odpovedal: „Kto ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš azda zabiť aj mňa, ako si zabil toho Egypťana?“ Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: „Tak už to vedia!“ 15 Keď sa o tom dopočul faraón, chcel dať Mojžiša zabiť. Mojžiš však utiekol do krajiny Midjánčanov a sadol si k studni. 16 Midjánsky kňaz mal sedem dcér, ktoré prišli načerpať vodu do válovov a napojiť stádo svojho otca. 17 Vtom prišli pastieri a odohnali ich. Mojžiš však vstal, pomohol im a napojil ich stádo. 18 Keď sa vrátili k otcovi Reuelovi, spýtal sa ich: „Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?“ 19 Odpovedali mu: „Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, ba načerpal nám aj vodu a napojil stádo.“ 20 Otec sa spýtal dcér: „Kde je? Prečo ste ho tam nechali? Zavolajte ho, nech sa naje!“ 21 Mojžiš sa rozhodol zostať u tohto muža, ktorý mu dal svoju dcéru Cipporu za ženu. 22 Porodila mu syna a dal mu meno Geršóm. Povedal totiž: „Stal som sa prisťahovalcom v cudzej krajine.“ 23 Po dlhšom čase egyptský kráľ zomrel. Izraeliti však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vystupovalo k Bohu. 24 Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. 25 Zhliadol na synov Izraela a vzal to na vedomie.


Odmietnutý utečenec. Iste aj my máme skúsenosti s odmietnutím, keď sme sa angažovali za spravodlivosť, urobili sme niečo dobré a naše jednanie sa stretlo s odmietnutím. Zažili sme zlé či skľučujúce pocity a utiahli sme sa bokom ako Mojžiš. Odmietnutie má mnoho podôb a vždy je to sklamanie, odradenie aj život v ústraní. Ale, vďaka Bohu, že On je tu a vie o všetkom. Boh počul volanie Izraelitov o pomoc v otroctve – počul ich nárek, spomenul si na Svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom a vzal to na vedomie… a potom aj konal cez odmietnutého utečenca Mojžiša!

Modlitba: Otče náš, láskavý a milosrdný náš Boh, ďakujeme Ti, že si všímaš a počuješ odmietnutých, utekajúcich, nešťastných, slabých a trpiacich a vyslobodzuješ ich. Ako Mojžiš, tak aj Tvoj Syn Ježiš Kristus zažil odmietnutie od vlastných. Ty však zlo meníš na dobro a zachraňuješ Svojich z otroctva pre život v Božom kráľovstve a za to Ti z celého srdca ďakujeme. Amen.
Pieseň: ES 323
Autor: Zuzana Valeková


Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké Tvoje myšlienky! Žalm 92,6

Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, Kráľ národov. Zjavenie Jána 15,3


Jakub 1,1-6(7-11)12.13 • Modlíme sa za: Jasenová (LOS)