Zamyslenie na deň 1.9.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

SEPTEMBER
Heslo mesiaca: Ježiš Kristus hovorí: A vy Ma za koho pokladáte? Matúš 16,15


Matúš 13,44-46

44 Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole. 45 Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. 46 Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.


Čo stojí perla? Z finančného hľadiska to neviem, nikdy som to neskúmal. Lovci perál sa potápajú do nesmiernych hĺbok. Riskujú. Majú nedostatočne okysličený mozog, sú vystavení rýchlej zmene tlaku len preto, aby našli perlu, a tým zabezpečili obživu pre svoju rodinu. Nezriedka sa táto práca končí úplným ochrnutím alebo utopením lovca. To je cena za jednu vzácnu perlu. – – Najvyššiu cenu má však ľudský život. Nielen lovcov perál, ale i tvoj, milý čitateľ, i môj. Pán Boh sa rozhodol naše životy vyslobodiť, teda vykúpiť zo sebectva, z mnohých túžob, z pohodlnosti a z nezáujmu. Vytrvalo a trpezlivo hľadal „drahocennú perlu“, ktorou by sa to vykúpenie mohlo uskutočniť. Našiel ju vo Svojom milovanom Synovi, Ježišovi Kristovi. Ako draho vykúpení majme záujem a starosť aj o ostatné „perly“ – ľudské životy – na náhrdelníku cirkvi a spoločnosti, v ktorej žijeme.

Modlitba: Bože, ďakujem, že Ti ide v prvom rade o naše dobro, a to čo najväčšie. Odpusť mi, že si to nevážim. Prosím Ťa, zmeň moje zmýšľanie, nech viem, čo je pre mňa perlou, a veď ma Svojím Duchom, nech ju získam za každú cenu. Amen.
Pieseň: ES 449
Autor: Ľubomír Kordoš


Si unavená z tvojich mnohých radcov. Izaiáš 47,13

Nebuďte múdri sami pre seba. Rímskym 12,16


Matúš 12,15-21 :: Modlíme sa za: Senné (NoS)