Zamyslenie na deň 2.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 12,1-16

Vtedy Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre Kúšijku, ktorú si vzal za ženu. 2 Povedali totiž: Hovorí Hospodin len skrze Mojžiša, a nehovorí aj skrze nás? Hospodin to počul. 3 Mojžiš bol omnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. 4 Hospodin zrazu povedal Mojžišovi, Áronovi a Márii: Vyjdite všetci traja ku svätostánku! A oni vyšli. 5 Potom Hospodin zostúpil v oblakovom stĺpe a zastal pri vchode do stánku. Keď zavolal Árona i Máriu, obaja vyšli. 6 I riekol: Počujte moje slová: Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu poznať vo videní, prehovorím vo sne k nemu. 7 Avšak môj služobník Mojžiš nie je taký: je dôverníkom celého môjho domu. 8 Zhováram sa s ním zoči-voči a vo videní, nie v záhadách, môže uzrieť podobu Hospodinovu. Ako to, že ste sa nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? 9 Hnev Hospodinov vzbĺkol proti nim, a odišiel. 10 Keď ustúpil oblak od stánku, ajhľa: Mária bola malomocná ako sneh. Áron sa obrátil k Márii, a hľa: bola malomocná. 11 Vtedy Áron povedal Mojžišovi: Ó, pane, neuvaľuj na nás pokutu za hriech, ktorého sme sa neuvážene dopustili. 12 Nech nie je ona, prosím, ako mŕtvo narodený plod, ktorý má polovicu svojho tela v rozklade, keď vychádza zo života svojej matky. 13 Vtedy Mojžiš volal k Hospodinovi: Nieže, prosím; uzdrav ju! 14 Hospodin riekol Mojžišovi: Keby jej otec napľul do tváre, nemusela by sa sedem dní hanbiť? Nech sa zatvorí na sedem dní mimo tábora, a potom nech ju privedú. 15 Vtedy zatvorili Máriu mimo tábora na sedem dní. Ľud sa nevydal na cestu, kým Máriu nepriviedli. 16 Potom sa ľud vydal na cestu do Chacérotu a táboril na Páránskej púšti.


Trest za reptanie. Myslíme si, že reptanie je znakom len našej, modernej doby. Veľmi sa mýlime, reptanie je staré ako prvý hriech. Každý človek si myslí, že vie všetko najlepšie a aj všetko robí najlepšie, takže má plné právo všetko komentovať. Veľký omyl! Aj keď sa reptania často dopúšťame, nie je to Bohu vôbec milé. Hodnotiť iných nám neprináleží, lebo iba Pán Boh je sudca. Uvedomil/a si si, koľkokrát si už poľavil/a tomuto hriechu vo svojom živote? Poďme a vyznajme to Pánu Bohu skôr, než na nás dopustí trest! Mária reptala proti Božiemu služobníkovi a postihlo ju malomocenstvo, ktoré bolo nielen neliečiteľnou a nepríjemnou chorobou, ale viedlo ľudí k izolácii. Malomocenstvom v našich životoch je často nevyznaný hriech, ktorý nás chce odlúčiť od Boha a od spoločenstva veriacich. Preto je na nás, aby sme sa denne modlili jedni za druhých, aby sme boli uzdravení a navrátení do spoločenstva svätých. Dávajme si pozor na svoje ústa aj dnes, aby sme nepovedali slová, ktoré nepožehnávajú, ale zväzujú! Strážme si ich, aby sme nereptali, ale ďakovali za všetko a všetkých v našich životoch! – – Pane Ježišu, odpusť mi každé moje reptanie, očisti ma od slov, ktoré sa Ti nepáčia a naplň moje ústa chválospevom! Amen.
Autor: Alica Pipperová
Pieseň: ES 643


Vaše hriechy vás pripravili o blaho. Jeremiáš 5,25

Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu! Lukáš 18,13


Izaiáš 26,1-6 :: MODLÍME SA ZA: Púchov (Tu)