Zamyslenie na deň 1.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

SEPTEMBER
Ajhľa, sú poslední, ktorí budú prvými; a sú prví, ktorí budú poslednými. Lukáš 13,30


4.Mojžišova 11,24-35

Vtedy Mojžiš vyšiel a vyrozprával ľudu slová Hospodinove; zhromaždil sedemdesiat mužov zo starších ľudu a postavil ich okolo stánku. 25 Potom Hospodin zostúpil v oblaku, hovoril s ním, vzal z ducha, ktorý bol na ňom, a dal ho na sedemdesiat mužov zo starších. Keď spočinul na nich duch, ihneď prorokovali, ale viackrát nie. 26 Avšak dvaja mužovia zostali v tábore – jeden sa volal Eldád a druhý Médád. Na nich spočinul duch, lebo boli tiež zapísaní, avšak nevyšli k stánku, a tak prorokovali v tábore. 27 Tu pribehol istý mládenec a zvestoval Mojžišovi: Eldád a Médád prorokujú v tábore! 28 Vtedy odpovedal Józua, syn Núnov, ktorý posluhoval Mojžišovi od svojho mládeneckého veku: Pane môj, Mojžiš, zadrž ich! 29 Avšak Mojžiš mu odpovedal: Ty žiarliš na mňa? Kiežby bol všetok Hospodinov ľud samí proroci; kiežby dal na nich Hospodin svojho ducha! 30 Potom sa Mojžiš vrátil do tábora i so staršími Izraela.31 I strhol sa vietor od Hospodina, privial prepelice od mora a vrhol ich na tábor, asi na deň cesty sem a na deň cesty tam okolo tábora a na dva lakte od zeme. 32 Vtedy povstal všetok ľud, celý deň a celú noc, i celý ďalší deň zbierali prepelice; kto málo nazbieral, nazbieral desať chómerov; porozkladali si ich okolo tábora. 33 Ešte mali mäso medzi zubami, ešte ho ani nepožuli, vzbĺkol hnev Hospodinov proti ľudu a Hospodin zasiahol ľudí veľmi veľkou ranou. 34 Preto tomu miestu dali meno Kibrót Hattaavá, lebo tam pochovali ľud, ktorý bol žiadostivý. 35 Z Kibrótu Hattaavá sa ľud vydal na cestu do Chacérótu a ostal v Chacéróte.


Telesný alebo duchovný? Duch Boží prichádza na pomoc každému človeku, ako nám to prisľúbil aj Pán Ježiš. Je na nás, akú cestu si zvolíme, či budeme hľadať len telesné pôžitky a túžiť len po „manne a prepeliciach“, aby sme mali nasýtené žalúdky, alebo budeme hladní po Božom slove, ktoré nasýti našu dušu. Pán Boh zoslal požehnanie a Ducha na Svoj ľud, aby Ho mohli velebiť a prorokovať Jeho slová. Dal im viac, ako prosili, nielen každodenné potreby, ale aj to najdôležitejšie, čo veriaci môže mať. Bez Ducha Svätého je každé dielo daromné, môžeme sa namáhať až do vyčerpania a neprinesie to úžitok, ak na tom nie je Jeho pomazanie. Často sa objavuje aj žiarlivosť medzi veriacimi, keď má niekto viac obdarovania, ako to môžeme vidieť aj v dnešnom biblickom texte. Pán Boh je suverénny a dáva, komu chce. My môžeme len ďakovať za to, že sme Ho mohli spoznať a že sú naše mená zapísané v Knihe života. Preto aj dnes hľadajme to, čo je hore a nie to, čo nás drží pri zemi! Volajme Ducha Svätého na pomoc, aby sme aj tento deň prežili v Jeho réžii a boli tak na požehnanie svojim blížnym! Môžeme sa slobodne rozhodnúť, či budeme poslúchať na Jeho volanie alebo chceme počúvať svoje ja. – – Pane Ježišu, pomôž nám počuť jasne hlas Ducha Svätého! Amen.
Autor: Alica Pipperová
Pieseň: ES 175


Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr, ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky. Žalm 90,1.2

Ale my máme jediného Boha – Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho. 1.Korintským 8,6


Lukáš 22,54-62 :: MODLÍME SA ZA: Prietrž (My)