Zamyslenie na deň 1.7.2024

JÚL
Heslo mesiaca: Ak ide o zlú vec, nepridávaj sa k väčšine. 2.Mojžišova 23,2


2.Mojžišova 19,16-25

16 Na úsvite tretieho dňa začalo hrmieť a blýskať sa, vrch zahalil hustý oblak, znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom. 17 Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a zostal stáť na úpätí vrchu. 18 Celý vrch Sinaj bol v dyme, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Dym z neho vystupoval ako z taviacej pece a celý vrch sa prudko zachvieval. 19 Zvuk rohu mohutnel. Mojžiš hovoril a Boh mu v hrmení odpovedal. 20 Hospodin totiž zostúpil na vrch Sinaj, na jeho vrchol. Hospodin zavolal Mojžiša na samý vrchol a Mojžiš vystúpil. 21 Hospodin povedal Mojžišovi: „Zostúp dolu a varuj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k Hospodinovi a nepokúšal sa ho uvidieť, lebo by veľa z nich zahynulo. 22 Aj kňazi, ktorí pristupujú k Hospodinovi, musia sa zasvätiť, aby ich Hospodin nezahubil.“ 23 Mojžiš povedal Hospodinovi: „Ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, veď ty sám si nás varoval, keď si prikázal: ‚Vyznač medzu okolo vrchu a posväť ho!‘“ 24 Hospodin mu odpovedal: „Teraz zostúp, potom vystúpiš spolu s Áronom. Kňazi a ľud nesmú preniknúť a vystúpiť k Hospodinovi, aby ich nenapadol.“ 25 Mojžiš zostúpil k ľudu a povedal mu to.


V Božej prítomnosti. Boh si vyvolil Mojžiša za Svojho sprostredkovateľa medzi Ním a Izraelitmi. Aj nám to iste zalichotí, keď nás v práci šéf poverí nejakou vyššou funkciou. Ale nie vždy je to len o našom postavení. Z vyššej funkcie vyplýva aj viac práce, viac zodpovednosti. A tak to bolo aj v Mojžišovom prípade. Boh s ním rozprával a on mal sprostredkovať Božiu vôľu ľudu, čo nebolo vždy ľahké. Vieme, že Izraeliti boli stále nespokojní. Boh sa o nich staral po každej stránke a oni stále reptali a chceli viac. Hospodin sa chce starať aj o nás. Dovolíme Mu to? On Svoje sľuby plní. Plníš svoje sľuby, ktoré si dal Bohu? Mojžiš má povedať ľudu, aby sa telesne, ale aj duchovne pripravili na stretnutie s Bohom. Mali sa oddeliť od hriechu a dokonca prerušiť aj bežné každodenné práce, aby mali dosť času na prípravu. Keď sa chceme stretnúť so svojím Bohom, aj my by sme mali všetko nechať a dôkladne sa na to pripraviť, urobiť si čas na vyčistenie si svojich myslí a sŕdc. Jednou z centrálnych udalostí bolo to, že Boh zhromaždil Izraelitov na vrchu Sinaj. Vrch Sinaj bol celý zahalený dymom, pretože Hospodin naň zostúpil v ohni. Silný zvuk trúby, hromy, blesky vyvolávali u Izraelitov strach. Aké pocity vyvoláva Božia blízkosť v nás? Je to strach alebo radosť? Neboj sa vstúpiť do oblaku, ktorý útočí na tvoj život, lebo aj v ňom je Boh. Keď sa cítiš najviac osamotený a opustený, Boh je blízko. On je aj v tom najtmavšom oblaku. Vyraz vpred do tmy a necúvaj, lebo vedz, že v oblaku na teba čaká Boh.

Modlitba: Bože, ďakujem, že plníš Svoje sľuby. Odpusť, že ja na tie moje často zabúdam. Veď ma neustále Tvojím Duchom, hlavne počas období temna. Amen.
Pieseň: ES 517
Autor: Július Lalík


Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť. Žalm 106,1

Všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. Kolosanom 3,17


Jeremiáš 20,7-11 • Modlíme sa za: Príbelce (NoS)