Zamyslenie na deň 2.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa po Vstúpení. Exaudi
(Čuj, Hospodine, môj hlas! Žalm 27,7)
Kristus hovorí: A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ján 12,32


Efezským 3,14-21

14 Preto kľakám na kolená pred Otcom, 15 po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; 16 aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; 17 aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, 18 aby ste mohli so všetkými svätými<a> vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, 19 a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. 20 Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, 21 Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.


Ako vyzerajú naše modlitby? Niekto prosí za to, aby sa mal dobre. Ďalší prosí za zdravie pre seba a svoju rodinu, iný v strachu prosí o Božiu ochranu v situácii, ktorá je nebezpečná. V týchto modlitbách sa podobáme na vysmädnutého človeka, ktorý je na púšti a prosí o fľašu s vodou, namiesto toho, aby sa napil z prameňa… A aby mal ten prameň neustále k dispozícii. Podľa Pavla to, o čo máme prosiť, je v prvom rade, aby Kristus prebýval vierou v našich srdciach. On je tým prameňom, ktorý môže byť vždy v našich srdciach, nie iba v čase, keď sa darí, keď nebojujeme, keď neprichádzajú protivenstvá… V živote kresťana ide o to, aby bol čo najbližšie k Pánovi. – – Pavol neprosí za svoje deti vo viere v Efeze len v tom zmysle, aby žili v bezpečí, aby Pán Boh chránil ich zdravie a aby mali hojný a dobrý život, ale aj za to, aby spoznali lásku Pána Ježiša. A nebola to obyčajná ľudská láska, ale láska, ktorá je ochotná obetovať celý svoj život. Mnohokrát sa stretávam s tým, že životy ľudí premieňa práve poznanie tejto Božej lásky v Pánovi Ježišovi. Uvedomenie si, že toto urobil z lásky ku mne, ma nemôže nechať ľahostajným. – – Modli sa za to, aby Boh prebýval skrze Pána Ježiša aj v tvojom srdci! Nebuď „trochár“, nepros o kvapky, keď môžeš mať celý prameň!
Modlitba: Pane Ježišu, prebývaj v našich srdciach, hlavne v tom mojom, nech som pri prameni Večného života a nech som týmto prameňom, z ktorého vychádza Tvoj Duch a Tvoje slovo. Amen.
Pieseň: ES 253
Autor: Miroslav Eštok


On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Žalm 100,3

Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie. Ján 15,16


Ján 16,5-15 :: Žalm 27 :: Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelických žien