Zamyslenie na deň 1.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JÚN
Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Príslovia 16,24


Filipským 1,12-26

12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evanjelia len poslúžilo, čo sa deje so mnou, 13 a to tým, že sa rozhlásilo po celej strážnici aj medzi všetkými ostatnými, že ma väznia pre Krista, 14 a väčšina bratov v Pánovi sa mojimi putami utvrdila v presvedčení a stali sa smelšími bez bázne hlásať slovo Božie. 15 Pravda, niektorí kážu Krista zo závisti a hašterivosti, ale iní predsa z dobrej vôle. 16 Tí, čo to robia z lásky, vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 ale ktorí zvestujú Krista z hašterivosti, a nie z čistého úmyslu, myslia si, že pridajú súženia mojim okovám. 18 Ale čo? Nech sa len Kristus zvestuje akokoľvek, či naoko a či úprimne, ja sa tomu len teším a budem tešiť. 19 Veď viem, že mi to (všetko) poslúži na spasenie pre vaše modlitby a pomocou Ducha Ježiša Krista, 20 ako aj vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude oslávený na mojom tele, už či životom, a či smrťou. 21 Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. 22 Ale ak (ďalej) žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. 23 Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, 24 ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele. 25 O tom som pevne presvedčený a viem, že zostanem a vytrvám so všetkými vami pre váš prospech a pre radosť viery, 26 aby ste sa tým väčšmi mohli chváliť mnou v Kristovi Ježišovi, keď zase prídem k vám.


Raz som na jednom kresťanskom stretnutí dostal veľmi osobnú a zároveň aj veľmi provokačnú otázku: „Koho si priviedol ku Kristovi za posledný rok?“ V tej chvíli som na ňu vôbec nevedel odpovedať. Celý deň som ju však nevedel dostať z mysle. Premýšľal som nad mojím posledným týždňom, mesiacom i celým rokom a pýtal sa sám seba: „Koho som priviedol ku Kristovi? Komu som naposledy vôbec o Ňom a o Jeho premieňajúcej láske hovoril? Komu som tú lásku a záujem svojím životom, postojmi a skutkami prejavil? – – Pavol v liste Filipským, ktorý píše z väzenia, hovorí, že na ničom inom v živote kresťana a človeka nezáleží. Že to najdôležitejšie pre každého je samotný Kristus. Lebo On jediný nás môže očistiť od hriechu a zachrániť od večnej smrti a dať nám už teraz nový a naplnený život. Sám sediac v putách, píše: „Lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk.“ A vyjadruje tiež presvedčenie, že Kristus sa má „zvestovať akokoľvek.“ – – Ako teda môžeš na túto otázku odpovedať? Pre Pavla neboli prekážkou väzenie ani putá. Aké prekážky máme my? Aké výhovorky nám hneď napadnú? Prečo sa bojíme hovoriť o Kristovi a Jeho láske iným? Je to životne dôležité! Nech je pre nás Pavlov príklad povzbudením k odvahe prinášať Krista ľuďom v našom živote…!
Modlitba: Odpusť nám, Bože, že málo vedieme druhých ku Kristovi. Prosíme, daj nám pochopiť, aké je to dôležité. Daj nám odvahu a lásku viesť ľudí k Tebe. Daj nám tie správne slová v správny čas, aby priviedli druhých ku spáse. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Peter Michalčík


Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu. Žalm 111,2

Aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho. Efezským 1,17


Zjavenie 4,1-11 :: Modlíme sa za: Piešťany (Ba)