Zamyslenie na deň 2.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 12,18-24

18 Nepristúpili ste zaiste k hmatateľnému vrchu ani k horiacemu ohňu, ani k oblaku, ani k tme, ani k búrke 19 ani k hučaniu trúby a hrmotu slov, ktoré – keď počuli (Židia) – prosili, aby sa k nim viac nehovorilo; 20 nemohli totiž zniesť výstrahu: Keď sa zviera čo i len dotkne vrchu, bude ukameňované. 21 A také strašné bolo videnie, že Mojžiš povedal: Zľakol som sa a trasiem sa. 22 Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu, a k desaťtisícom anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu 23 a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k Sudcovi Bohu všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí dosiahli dokonalosť, 24 k Prostredníkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.


Dva obrazy. Jeden pri vrchu na púšti Sinaj a druhý pri vrchu Sione. V prvom prípade, keď Pán Boh hovoril k izraelským, bolo to pre nich také strašné, že ani nemohli počúvať Božie slovo. Koľkí ľudia si želajú, aby k nim prehovoril Boh! Ale keď sa Izraelitom ohlásil, nevládali to zniesť. My máme Božie Slovo napísané, môžeme si ho čítať; uvažujme, ako nás oslovuje! V druhom prípade hovoril Slovo Božie k Izraelitom Pán Ježiš, Syn Boží. Napísané je (v.24), že k nám hovorí nie iba Jeho slovo, ale aj Jeho krv. Prečo hovorí lepšie, ako krv Ábelova? Ábelova krv znamenala víťazstvo smrti, žaluje na zlo a krivdu, ktorú vykonal Kain. Pri Pánovi Ježišovi zlo a krivda, ktorú ľudia spáchali proti Nemu, tiež zapríčinilo Jeho smrť na vrchu Golgota, ale Jeho krv hovorí lepšie, ako Ábelova, skrze smrť prináša život: hovorí o Božej láske a spravodlivosti, o obeti za hriechy, o ospravedlnení, o odpustení a nekončí sa smrťou, ale víťazstvom nad smrťou, vzkriesením. Kristus žije! Jeho krv svedčí aj o tebe, aj pre teba. Na Slovensku jesto Kainov, ktorí šli cestou smrti, jesto krvi vyliatej, ktorá volá aj zo slovenskej zeme… Prijmite vierou obeť Pána Ježiša Krista, žite v poslušnosti viery v Neho! Niet inej cesty k životu večnému, len úzkej cesty života v Pánovi Ježišovi Kristovi.
Autor: Viola Fronková
Pieseň: ES 487


Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam. Žalm 25,5

Ale ak sa nádejame tomu, čo nevidíme, to trpezlivo očakávame. Rímskym 8,25


Ján 14,7-14 :: Modlíme sa za: Cerovo (Ho)