Zamyslenie na deň 2.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 5,17-33

17 Tu povstal veľkňaz a všetci, ktorí boli s ním – bola to strana sadukajov – a, naplnení žiarlivosťou, 18 položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia. 19 Ale anjel Pánov otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich vraviac: 20 Choďte, postavte sa a hovorte ľudu v chráme všetky slová tohto života. 21 Keď to počuli, vošli na úsvite do chrámu a učili. Tu prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali radu a všetkých starších zo synov izraelských a poslali do väzenia, aby predviedli apoštolov. 22 Keď drábi prišli, nenašli ich vo väzení. Vrátili sa a oznámili to 23 hovoriac: Našli sme väzenie dôkladne zatvorené, aj strážcov stáť pri dverách, ale keď sme otvorili, nenašli sme dnu nikoho. 24 Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli túto správu, prišli do veľkých rozpakov, čo sa stalo. 25 Ale prišiel ktosi a oznámil im: Mužovia, ktorých ste vsadili do väzenia, ajhľa, stoja v chráme a učia ľud. 26 Veliteľ ihneď odišiel s drábmi a priviedol ich, ale bez násilia, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňovali. 27 Tak ich priviedli a postavili pred radu. I vypytoval sa ich veľkňaz, 28 hovoriac im: Prísne sme vám zakázali učiť v tom mene. A hľa, celý Jeruzalem naplnili ste svojím učením a chcete uvaliť na nás krv toho človeka. 29 Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí! 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zamordovali, keď ste Ho povesili na drevo. 31 Toho Boh povýšil svojou pravicou za Vodcu a Spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. 32 A svedkami toho sme my a Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo Ho poslúchajú. 33 Ako to počuli, zúrili a chceli ich zabiť.


Máš odvahu robiť správne veci? Nasledovať Pána Ježiša v bežnom živote, je niekedy fakt ťažké. Hovoriť o Ňom a riskovať vyčlenenie z kolektívu. Nepozrieť si neslušný časopis, keď ti ho núkajú. Neohovárať kolegyňu, na ktorú sa práve zamerala väčšina. Môže to byť zložité, ale na druhej strane veľmi vzrušujúce. Objavovať hĺbku Božích zasľúbení na konkrétnych ľuďoch vďaka tvojej poslušnosti, je naozaj veľkým požehnaním. Presne toto zažívali aj prví učeníci na vlastnej koži. Na jednej strane – nepohodu vo väzení, do ktorého ich zavreli pre hlásanie evanjelia. Na druhej strane – úžasné zázraky obrátenia tisícov ľudí a ich záchrana pre večnosť. V neposlednom rade i fantastické vyvedenie z väznice bez akéhokoľvek problému zo strany bdejúcich stráží. No zažili i zastrašovanie. Možno im hrozili, že ak neprestanú hovoriť o Ježišovi, znemožnia im plnohodnotný život, zabránia postupu v práci. No apoštoli, plní Svätého Ducha, na čele s Petrom povedali jednoduchú pravdu: „Boha treba poslúchať viac ako ľudí!“ A začali pred veľkňazom a prítomnými hlásať evanjelium. – – Prosíš Boha každý deň o silu a odvahu hovoriť a robiť správne veci? Veľmi ťa k tomu povzbudzujem! Ak v tomto vytrváš, bude tvoj život pre teba plný zázrakov. A pre ľudí okolo teba budeš požehnaním a smerovníkom k večnému životu.
Autor: Ladislav Ontko
Pieseň: ES 248


V deň svojho súženia hľadám Pána, v noci je moja ruka vystretá a neochabuje. Žalm 77,3

Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. 2.Tesalonickým 3,5


Efezským 1,15-23:: MODLÍME SA ZA: Liptovská Sielnica (Lo)