Zamyslenie na deň 2.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 15,7-13

7 Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. 8 Hovorím totiž, že sa Kristus stal služobníkom obrezaných pre pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia (dané) otcom; 9 a že pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: Preto velebiť Ťa budem medzi pohanmi a spievať žalmy Tvojmu menu. 10 A zase hovorí (Písmo): Radujte sa, pohania, spolu s Jeho ľudom. 11 A zase: Chváľte Pána všetky národy a velebte Ho všetci ľudia. 12 A zase Izaiáš hovorí: Bude koreň Jesseho, a v Toho, kto povstane vládnuť nad národmi, budú dúfať národy. 13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji.


Prijímajme sa navzájom! Je pre nás dôležité, aby sme sa na Ježiša Krista pozerali ako na Toho, ktorý je vzorom pre nás a naše správanie. Prijal nás všetkých takých, akí sme – so všetkými našimi slabosťami. So všetkými našimi hriechmi. Nechcel od nás, aby sme sa najskôr zmenili a polepšili a až potom za nás zomrel. On to urobil predtým. On nás prikryl Svojou spravodlivosťou. Postaral sa, aby medzi hriešnym človekom a Bohom nastal pokoj. Rovnako sa máme prijímať aj my navzájom. Stále sa máme čo učiť, stále si to pripomínajme, lebo v skutočnosti sa správame inak: navzájom si kladieme rôzne podmienky. Hovoríme, že by sme dokázali s človekom vychádzať, keby bol iný. Hneváme sa navzájom na seba, na svoje chyby, nemáme dosť trpezlivosti a zabúdame na to, koľko trpezlivosti musí mať s nami Ježiš Kristus… On, ktorý z Božskej a trpezlivej lásky vzal všetko na Seba, aby zbúral múr medzi pohanmi a židmi! Takto priviedol všetky národy do spoločenstva radosti, ktoré chváli a vzýva Hospodina. Touto spoločnou radosťou a jednotným vzývaním Pána môže žiť cirkev aj napriek rôznosti pôvodu jej členov. Preto: „Chváľte Pána všetky národy a velebte Ho všetci ľudia!“
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás prijímaš, akí sme. Ďakujeme, že máš pre nás odpustenie. Prosíme, konaj Svoje odpustenie cez nás voči druhým ľuďom. Amen.
Pieseň: ES 347
Autor: Eva Germanová


Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca. 3.Mojžišova 19,32

Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. Filipským 2,3


Ján 17,9-19 :: Modlíme sa za: Muránska Dlhá Lúka (Ge)