Zamyslenie na deň 1.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

APRÍL
Ježiš Kristus hovorí: Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Matúš 28,20


1.Samuelova 25,18-42

18 Tu sa Abigajil poponáhľala a vzala dvesto chlebov, dva kožené mechy vína, päť pripravených oviec, päť mierok praženého zrna, sto hrúd hrozienok, dvesto figových koláčov a naložila to na osly. 19 Povedala svojim služobníkom: Choďte napred a ja prídem za vami. Svojmu mužovi Nábálovi to však neoznámila. 20 Išla na oslovi, a ako zostupovala, zakrývaná vrchom, Dávid a jeho mužovia práve schádzali proti nej, takže sa s nimi stretla. 21 Dávid povedal: Veru som nadarmo chránil všetko, čo mal tento na púšti, aby sa nič nestratilo zo všetkého, čo mal. Zlým sa mi odplatil za dobré. 22 Toto nech učiní Boh Dávidovi a toto nech pridá, ak zo všetkého, čo má, ponechám nažive do rána niečo mužského. 23 Keď Abigajil uvidela Dávida, rýchlo zosadla z  osla, padla pred Dávidom na tvár a poklonila sa až k zemi. 24 Padla mu k nohám a povedala: Ja sama som na vine, pán môj! Nech smie prehovoriť k tebe tvoja dievka, vypočuj slová svojej služobnice. 25 Nech si nevšíma, prosím, pán môj, onoho zloducha Nábála, lebo on je taký zlý ako jeho meno! Nábál sa volá a bláznivý je. Ja však, tvoja dievka, nevidela som služobníkov svojho pána, ktorých si poslal. 26 A tak teraz, pán môj, akože žije Hospodin, a akože ty žiješ: Hospodin ti nedovolil previniť sa a pomôcť si vlastnou rukou. Nech sú tvoji nepriatelia, a tí, čo zle chcú môjmu pánovi, ako Nábál! 27 Preto teraz prijmi dar, ktorý tebe, svojmu pánovi, priniesla tvoja služobnica, nech ho dostanú mládenci, ktorí kráčajú za mojím pánom. 28 Odpusť, prosím, previnenie svojej dievke, lebo Hospodin istotne zbuduje môjmu pánovi trvalý dom, pretože môj pán vedie Hospodinove boje; a odkedy žiješ, niet pri tebe nič zlého. 29 Keby aj povstal človek, čo by ťa prenasledoval a siahol ti na život, duša môjho pána bude vzatá do zväzku tých, čo žijú s Hospodinom, tvojím Bohom, ale duša tvojich nepriateľov bude vyhodená ako z praku. 30 Keď Hospodin splní môjmu pánovi všetko dobré, čo povedal o tebe, a ustanoví ťa za knieža nad Izraelom, 31 nespôsobí to môjmu pánovi prekážku ani výčitku svedomia, že si vylial nevinnú krv, že si môj pán sám pomohol. Ale keď Hospodin učiní dobre môjmu pánovi, rozpomeň sa na svoju dievku. 32 Dávid povedal Abigajil: Požehnaný Hospodin, Boh Izraela, ktorý ťa poslal dnes oproti mne, 33 požehnaná tvoja múdrosť a požehnaná ty sama, ktorá si mi dnes prekazila previniť sa krvou a pomôcť si vlastnou rukou. 34 Veru žije Hospodin, Boh Izraela, ktorý mi prekazil spáchať na tebe krivdu: keby si sa nebola ponáhľala a keby si nebola vyšla oproti mne, nebolo by ostalo Nábálovi do rána nič mužského. 35 Vtedy Dávid prijal z jej ruky, čo mu priniesla, a povedal jej: Choď domov v pokoji. Pozri, poslúchol som tvoj hlas a vzal som ohľad na teba. 36 Potom prišla Abigajil k Nábálovi, a v jeho dome bola práve hostina, podobná kráľovskej hostine. Nábál sa rozveselil, a pretože bol priveľmi opitý, neoznámila mu nič až do bieleho rána. 37 Ráno, keď Nábál vytriezvel z vína, oznámila mu jeho žena tieto veci. Zamrelo mu srdce v hrudi a ostal ako skamenelý. 38 Asi o desať dní Hospodin zasiahol Nábála, takže zomrel. 39 Keď Dávid počul, že Nábál zomrel, povedal: Požehnaný Hospodin, ktorý viedol proti Nábálovi spor za moje pohanenie; svojho služobníka ušetril od zlého a Nábálovu zlosť obrátil na jeho hlavu. Dávid poslal poslov a odkázal Abigajil, že si ju vezme za ženu. 40 Keď Dávidovi služobníci prišli k Abigajil v Karmeli, hovorili s ňou takto: Dávid nás poslal k tebe, chce si ťa vziať za ženu. 41 Nato ona vstala a poklonila sa tvárou až k zemi a povedala: Nech sa tak stane; tvoja dievka bude služobnicou a bude umývať nohy služobníkom svojho pána. 42 Nato Abigajil rýchlo vstala, sadla na osla, aj jej päť dievok, ktoré ju sprevádzali; vtedy šla za Dávidovými poslami a stala sa jeho ženou.


Boží hrdinovia. Písmo Sväté nám tu rozpráva veľmi dramatický príbeh. Kráľ Dávid po pohrebe proroka Samuela, ktorý ho pred rokmi pomazal za kráľa Izraela, odchádza spolu so svojou družinou na púšť. Keď vyhladli, Nábál im odmietol dať zásoby aj napriek tomu, že Dávid sa v minulosti staral o bezpečie jeho stád. A tak Dávid s družinou začne útok proti Nábálovi. No je tu jedna odvážna žena, ktorá sa rozhodne riskovať svoj život, aby zachránila životy nevinných – Abigajil. Napriek tomu, že jej samej by bolo zrejme bez Nábála lepšie, rozhodne sa na úkor svojho bezpečia a pohodlia ísť a prosiť o záchranu iných. Nesebecká, odvážna, odhodlaná a pred Hospodinom pokorná – skutočná hrdinka. – – Aj my sme Božím Slovom pozvaní k hrdinstvu. K hrdinstvu, ktoré vychádza z bázne pred Hospodinom. K hrdinstvu, ktoré prosí a bojuje nie za seba, ale za druhých. Bojujme aj my za životy a záchranu svojich blížnych! Modlitbou, svedectvom o Kristovi, ktorý nás zachraňuje! Svojimi životmi, ktoré svedčia o tom, že Hospodin zachraňuje hriešnika…
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoje hrdinstvo, ktoré si ukázal v Kristovi na kríži, kde trpel, aby zachránil nás. Ďakujeme, že povolávaš aj ľudí do hrdinstva kríža, aby zachraňovali druhých. Odpusť, keď sa vyhýbame takejto službe. Amen.
Pieseň: ES 638
Autor: Samuel Velebír


Počul si túžbu pokorných, ó Hospodine; utvrdzuješ im srdce. Žalm 10,17

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Rímskym 15,13


Ján 6,26-35 :: Modlíme sa za: Liptovský Mikuláš (Lo)