Zamyslenie na deň 2.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 3,1-21

1 Chlapec Samuel slúžil Hospodinovi po boku Éliho. Slovo Hospodinovo bolo v tých dňoch vzácne a prorocké videnie nebývalo časté. 2 V tom čase ležal Éli na svojom mieste a jeho oči začali slabnúť, takže nemohol vidieť. 3 Svetlo Božie ešte nebolo zhasnuté, keď si Samuel ľahol spať v chráme Hospodinovom, v ktorom bola truhla Božia. 4 Vtedy zavolal Hospodin na Samuela, a ten odpovedal: Tu som. 5 Nato odbehol k Élimu a povedal mu: Tu som, veď si ma volal. Ten odpovedal: Nevolal som, vráť sa a ľahni si. I odišiel a ľahol si spať. 6 Hospodin zavolal znovu: Samuel! A Samuel vstal, šiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. Ten mu odpovedal: Nevolal som ťa, syn môj. Vráť sa a ľahni si! 7 Samuel však ešte nepoznal Hospodina a slovo Hospodinovo sa mu ešte nevyjavilo. 8 Keď Hospodin znova, už po tretíkrát, zavolal na Samuela, ten vstal, šiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. Vtedy Éli pochopil, že Hospodin volá na chlapca. 9 I povedal Éli Samuelovi: Choď, ľahni si, a ak by ťa ešte volal, povedz: Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva! Nato Samuel odišiel a ľahol si na svoje miesto. 10 Prišiel Hospodin, zastal si a zavolal ako predtým: Samuel, Samuel! Nato Samuel odpovedal: Hovor, lebo Tvoj služobník počúva. 11 Hospodin riekol Samuelovi: Hľa, ja učiním v Izraeli niečo také, že každému, kto to počuje, zazuní v oboch ušiach. 12 V ten deň splním na Élim všetko to, čo som predpovedal o jeho dome od začiatku až do konca! 13 Oznámim mu, že ja budem súdiť jeho dom až na veky pre hriech, lebo vedel, že jeho synovia si priťahujú kliatbu na seba, ale nebránil im v tom. 14 Preto som domu Éliho prisahal, že neprávosť domu Éliho nedá sa odčiniť nikdy ani obeťou ani darom. 15 Samuel spal až do rána a potom otvoril dvere domu Hospodinovho. Ale Samuel sa bál oznámiť Élimu videnie. 16 I zavolal Éli Samuela a povedal mu: Samuel, syn môj! On sa ohlásil: Tu som. 17 Povedal mu: Čo je to, o čom ti hovoril? Predsa nebudeš tajiť predo mnou. Nech ti Boh urobí toto a toto pridá, ak by si zatajil predo mnou niečo zo všetkých slov, ktoré ti povedal. 18 Tak mu Samuel oznámil všetky slová a nič nezatajil pred ním. Nato Éli povedal: On je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré. 19 Samuel rástol a Hospodin bol s ním, takže ani jednému Jeho slovu nedal padnúť na zem. 20 Celý Izrael od Dánu až po Beér-Šebu poznal, že Samuel bol ustanovený za proroka Hospodinovho. 21 Hospodin sa i naďalej zjavoval v Šíle, lebo Samuelovi sa vyjavoval Hospodin vo svojom slove.


Počuť Boha. Spýtaj sa, či sa zaňho môžeš modliť! – zaznelo mi v duši. Nereagoval som kvôli obave. Výzva sa zopakovala a ja stále nič. Až keď som mu pomohol na lavičku, ponúkol som mu modlitbu. Komu? Mužovi, čo predtým ležal pred vchodom nášho kostola. Ráno som plánoval, že nedeľu strávim v inom meste. Tam som bol aj v kostole, lebo tam majú bohoslužby o dve hodiny skôr. Tešil som sa na čas strávený s ľuďmi, ktorých mám rád. Zrazu som však vedel, že Boh ma volá do nášho mesta. Nevidel som nijakých anjelov, ani som nepočul hlas z neba. Len som to akosi vedel, hoci som nechápal, prečo mám ísť. Dorazil som na minútu presne. Pred vchodom ležal človek a jeden brat zo zboru ho chcel odviesť. Ponúkol som sa radšej ja, lebo ten brat je starší a nie celkom zdravý. Mohlo mu prísť zle, keby nemocný začal padať. A on aj začal, keď som s ním došiel za roh. Zlyhali mu kolená. Skoro ma stiahol na zem. Ako dobre, že ma Boh zavolal tak presne! Keby som prišiel o minútu neskôr, viedol by ho ten brat a možno by obaja skončili na zemi. Keby som prišiel skôr, ešte by tam nebol. – – A akú modlitbu som pred ním vyslovil? Plnú Evanjelia. Rozplakal sa po nej. Slzy skutočného pokánia a radosti z odpustenia… – – Boh hovoril k Samuelovi a hovorí aj k nám. Len Ho musíme správne chápať a odlíšiť od iných hlasov.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Ježišu, že si hlavou cirkvi! Že nás vedieš a usmerňuješ! Odpusť, že veľa času venujeme obrazovkám, a tak sme na Teba málo citliví! Privádzaj nás k Tebe, keď sa vzďaľujeme a veď nás k ľuďom, čo Ťa potrebujú! Amen.
Pieseň: ES 494
Autor: Peter Dubec


Nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. 5.Mojžišova 8,3

Ježiš hovorí: Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Ján 6,63


Matúš 13,31-35 :: Modlíme sa za: Kostolné (My)