Zamyslenie na deň 1.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

FEBRUÁR
Heslo mesiaca:
Lebo to slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil. 5.Mojžišova 30,14


5.Mojžišova 10,10-22

10 Ja som však stál štyridsať dní a štyridsať nocí na vrchu ako predtým – a Hospodin ma vyslyšal i tentoraz: Hospodin ťa už nechcel zahubiť. 11 Riekol mi Hospodin: Vstaň, choď a kráčaj na čele ľudu; nech vojdú a nech zaberú krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil dať ich otcom. 12 Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil len po Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou, 13 aby si zachovával príkazy Hospodinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby ti bolo dobre. 14 Hľa, Hospodinovi, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej; 15 ale iba k tvojim otcom priľnul Hospodin s láskou a vyvolil si ich potomstvo, totiž vás, spomedzi všetkých národov, ako je tomu dodnes. 16 Preto obrežte si srdce a nebuďte už viac tvrdohlaví. 17 Lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky; 18 prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. 19 Preto milujte cudzinca, veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte. 20 Hospodina, Boha svojho, sa boj, Jemu slúž, Jeho sa pridŕžaj a na Jeho meno prisahaj, 21 On je tvojou chválou a On je tvojím Bohom, ktorý s tebou urobil veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči. 22 Tvojich otcov bolo len sedemdesiat, keď došli do Egypta, a teraz ťa Hospodin, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy nebeské.


Ponaučenie pre novú generáciu. Mnohé rady, ponaučenia, príkazy, aj keď sú dobré a múdre, často vyvolávajú v človeku odpor. Nemajú ich príliš rady deti, dospievajúca mládež, dospelí a ani tí, ktorým na hlavách pribúdajú šediny. Aj keď všetci vieme, že dobrá rada je nad zlato, snažíme sa často využiť našu vlastnú múdrosť, aby sme dokázali, že my sami to vieme lepšie ako všetci naši radcovia. Keď sa však naša vlastná rada neosvedčí, so smútkom spomíname na to, čo nám bolo dané ako ponaučenie od iných. V dnešnom texte sa s radou do života prihovára Hospodin novej generácii Izraelitov. Chce im dať krajinu, ktorú zasľúbil ich otcom, ktorí Ho sklamali. Chce ich žehnať a navždy im prejavovať priazeň. Dáva im však aj ponaučenie, aby sa Ho báli, kráčali len po Jeho cestách, aby Ho milovali, aby slúžili Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou, aby zachovávali príkazy Hospodinove i Jeho ustanovenia, ktoré im dáva, aby im bolo dobre. Chce azda od nich tak veľa? Nie, a predsa bolo pre nich často ťažké riadiť sa týmito ponaučeniami. Nie je azda ťažké aj pre nás, kráčať podľa Božej vôle? Modlime sa za seba i novú generáciu, aby sme boli vždy verní Bohu, Jeho Slovu a milovali Ho nadovšetko po celý náš život, lebo On nám neustále preukazuje Svoju priazeň!
Autor: Hanka Peničková
Pieseň: ES 537


Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu, kvôli nim rozštiepil skalu, takže vody prúdili. Izaiáš 48,21

Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života! Zjavenie Jána 22,17


1.Korintským 3,(1-3)4-8 :: Modlíme sa za: Skalica (My)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby