Zamyslenie na deň 1.12.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

DECEMBER
Heslo mesiaca: Vlk bude ako hosť baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa. Teliatko, levíča a vykŕmený vôl budú spolu a malý chlapček ich bude zaháňať. Izaiáš 11,6


Izaiáš 6,1-13

1 V roku, keď zomrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje Jeho rúcha naplňovali chrám. 2 Serafi stáli nad Ním, každý mal po šesť krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. 3 Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. 4 Vtom sa zachveli základy verají v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. 5 Vtedy som povedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. 6 Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, 7 dotkol sa mi úst a riekol: Ajhľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. 8 A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! 9 A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len, počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len, hľaďte, ale nechápte! 10 Zatvrď srdce tohto ľudu a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri, aby svojimi očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo, a tak, aby sa neobrátil a neuzdravil. 11 Nato som povedal: Až dokedy, Pane? I odvetil: Pokiaľ nespustnú mestá bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým roľa nespustne na púšť. 12 Hospodin ďaleko odvedie ľudí a mnoho bude opustených miest v krajine. 13 A ak ostane v nej ešte desatina, i tá bude znova na spálenie ako cér a dub, z ktorých po zvalení ostane peň. Sväté semeno je jej peň.


Úlohy, povinnosti, zodpovednosť, výzvy… Asi si už niekedy dostal niečo z toho: Choď a sprav tamto, oprav to, dones, postaraj sa atď. Niektoré z úloh, či povinnosti, ktoré dostávame, zvládame aj bez toho, aby sme sa ich museli učiť. Niektoré si vyžadujú trocha zručnosti a iné dokonca aj štúdium na vysokej škole. No, čo ak ti dá niekto úlohu, o ktorej nemáš ani najmenšiu predstavu, ako ju splniť…? Alebo ak ti dá niekto takú úlohu, že si povieš: „A som súci na splnenie tejto úlohy?“ Možno začneš premýšľať, ako takúto úlohu slušne odmietnuť. Vyhovoriť sa na niečo. Začneš oponovať: „Nedokážem to! Je to nad moje schopnosti, sily, vedomosti…!“ – – Takýto pocit mal zrejme aj prorok Izaiáš v dnešnom Božom slove. Pán Boh ho povolal do služby, ale on sa začal vyhovárať. Prorok si uvedomoval, že je hriešny, že nie je súci konať Božie veci. No niečo si neuvedomil: že je s ním Božia moc, láska a milosť. Až potom, čo sa mu anjel žeravým uhlíkom dotkol úst a povzbudil ho, až potom si uvedomil, že danú úlohu, povolanie zvládne. Chápe, rozumie, a preto odpovedá: „Tu som ja, pošli mňa!“ – – Skúsme si dnes položiť otázku: „A som ja súci? Zvládnem túto Bohom danú úlohu?“ Zvládnem, lebo Pán Boh ma posilňuje! Je so mnou! Poďme dnes z moci Božej plniť to, čo je pred nami!

Modlitba: Bože, ďakujme Ti, že Ty môžeš všetko a vždy! Odpusť, že príliš často myslíme na seba a svoje možnosti, a potom sa bojíme slúžiť. Slúž teda prostredníctvom nás! Prosíme Ťa, aby Tvoje kráľovstvo prišlo v plnosti! Amen.
Pieseň: ES 478
Autor: Martin Škarupa


Jákob povedal: Vstaňme, vystúpme do Bételu! Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. 1.Mojžišova 35,3

Za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi. Efezanom 5,20


1.Tesaloničanom 5,1-6 •  Modlíme sa za: Veľké Uľany (BaS)