Zamyslenie na deň 2.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 9,13-21

13 Zatrúbil šiesty anjel a od štyroch rohov zlatého oltára pred Bohom som počul hlas, 14 ktorý hovoril šiestemu anjelovi, majúcemu trúbu: Rozviaž štyroch anjelov, zviazaných pri veľkej rieke Eufrat! 15 A boli rozviazaní tí štyria anjeli, pripravení na túto hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí. 16 Počet ich jazdy bol myriady myriád; počul som ich počet. 17 Kone a jazdcov na nich som vo videní videl takto: mali ohnivé hyacintové a žltosírové panciere, hlavy koní boli ako hlavy levov a z ich tlám vychádzal oheň, dym a síra. 18 Tieto tri pliagy: oheň, dym a síra, ktoré im vychádzali z tlám, vyhubili tretinu ľudí. 19 Sila koní bola totiž v ich tlamách a chvostoch, lebo ich chvosty boli podobné hadom, mali hlavy a nimi škodili. 20 Ostatní ľudia, ktorých tieto pliagy nevyhubili, nekajali sa zo skutkov svojich rúk, aby sa neklaňali démonom ani zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť, 21 a nekajali sa ani zo svojich vrážd, ani zo svojho travičstva, ani zo svojho smilstva, ani zo svojich krádeží.


Nebeská perspektíva sveta. V biblickom texte vybratom na dnešný deň vidíme, že po mučení sveta kobylkami boli rozviazaní štyria anjeli po zaznení hlasu šiestej trúby. Keďže boli zviazaní, boli to od Boha odpadnutí anjeli, ktorí dostali neobmedzenú moc zabíjať a vyhubili tretinu ľudí. Zostávajúce dve tretiny ľudstva však aj napriek tejto výstrahe tvrdohlavo odmietali zmeniť svoje správanie (v.20-21). Taký je svet, v ktorom žijeme: svet odporujúci Bohu až do trpkého konca; svet, ktorý si vytvára svojich vlastných „bohov“ a nemá nijaké zábrany vraždiť, kradnúť či opovrhovať morálnymi normami. – – Zjavenie Jána sa vo všeobecnosti považuje za najmenej zrozumiteľnú novozmluvnú knihu. Porozumeniu môže napomôcť kontext 1. storočia, do ktorého bola pôvodne adresovaná. Zjavenie je obraz uskutočnenia posledného Božieho zámeru s týmto svetom v priamom súvise so situáciou jeho prvých čitateľov. Tí sú vyzývaní prijať podiel na Božom víťazstve nad vtedajšími protikresťanskými silami, teda nad mocou a vplyvom Ríma a jeho pohanskej kultúry. My, neskorší čitatelia, si však tiež máme uvedomiť, že Zjavenie má moc priniesť túto nebeskú perspektívu do každej situácie – aj keď sa zdá, že svetské mocnosti podvracajú Božiu vládu, žime tak, ako si to vyžaduje konečný Boží zámer s týmto svetom!
Autor: Zuzana Valeková
Pieseň: ES 696


Boh im spôsobil radosť, aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko. Nehemiáš 12,43

Pavol píše: Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Filipským 4,4


1.Jána 3,19-24 :: Modlíme sa za: Myjava (My)