Zamyslenie na deň 2.10.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 21,1-11

1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé k Olivovému vrchu, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a priveďte mi ich! 3 A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ‚Pán ich potrebuje.‘ A hneď ich pošle.“ 4 To sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: 5 Povedzte dcére Siona: Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý, ktorý jazdí na oslici a na oslíkovi, mláďati ťažného zvieraťa. 6 Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš prikázal. 7 Priviedli oslicu aj oslíka, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. 8 Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte, iní odsekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich na cestu. 9 A zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach! 10 Keď vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa: „Kto je to?“ 11 A zástupy im odpovedali: „To je prorok Ježiš, ten z galilejského Nazareta.“


Tvoj kráľ prichádza. Pred niekoľkými rokmi sme Kvetnú nedeľu strávili v Jeruzaleme. S mnohými pútnikmi v palmovom sprievode sme v radostnom očakávaní smerovali do centra. Uličky starého mesta však nezvládli nápor ľudí, vznikol kolaps a zrážky. Dav vie byť nevyspytateľný. – – Keď Pán Ježiš vstupoval do Jeruzalema, celé mesto bolo vzrušené očakávaním prichádzajúceho kráľovstva. Na scéne diania vidíme oddaných učeníkov, majiteľov osliatka, zástup, ktorý rozprestieral rúcha na cestu a volal: „Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský!“ No farizeji v zákulisí kuli plány, ako zmanipulovať ľud a zbaviť sa Nežiaduceho. Ak by sme aj my boli v Jeruzaleme v tom čase, zrejme by sme patrili k niektorej z týchto skupín. – – Obráťme však svoj zrak do budúcna: Nebeský Jeruzalem – to je cieľ, kam sa nekráča od Olivovej hory smerom nadol, ale od Golgoty cestou chvál k nebeským výšinám. Neviem, či tam budú prúdiť davy. Jedno však viem iste: radosť tých, ktorí vo viere v Pána vytrvajú, bude trvalá a úplná.

Modlitba: Drahý Pane, chceme Ťa nasledovať ako učeníci, byť ochotní poslúžiť tým, čo máme, chváliť Ťa a s pomocou Ducha Svätého zostať Ti verní a vytrvať. Pomôž nám v tom, prosíme Ťa. Amen.
Pieseň: ES 363
Autor: Dagmar Fassingerová


Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka, svetlo slnka bude sedemkrát silnejšie; v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu Svojho ľudu a vylieči mu uštedrené rany. Izaiáš 30,26

Kristovými ranami ste boli uzdravení. 1.Petra 2,24


Židom 11,1-7 :: Modlíme sa za: Štítnik (GeS)