Zamyslenie na deň 2.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 1,1-13

16 Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. 17 I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, 19 a zvestovať vzácny rok Pánov. 20 Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. 21 A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.


Počiatok konca. Opis stvorenia nie je záznamom vedeckého bádania. Nedozvieme sa o stvorení z pohľadu geológa, astronóma, či biológa. Je to pohľad viery. A tento pohľad sa opiera o to, čo Pán Boh dal, aby bolo zaznamenané. V Božom opise spoznávame princípy platné aj dnes. To, že všetko má svoj počiatok, zároveň naznačuje, že všetko má aj svoj koniec. Čo bolo predtým, to je pre človeka nepostihnuteľné, ale od chvíle počiatku máme pamätať na koniec. Zem bola pustá a prázdna. Duch Boží sa vznášal. V tomto obraze máme vidieť svoj život. Bez Božieho pôsobenia je v srdci pustota a prázdnota. No keď Pán Boh prehovorí, začnú sa diať nové veci: Pán Boh stvoril svetlo. Skôr, ako boli stvorené Slnko a Mesiac, bolo stvorené svetlo. To Božie svetlo je svetlom Božieho pôsobenia. Pán Boh nepotrebuje k svetlu nejaký zdroj svetla, lebo On je tým zdrojom svetla. A Boh videl. Pán Boh vidí Svoje dielo. Opakuje sa to v texte každý deň. Pán Boh vidí aj naše životy, veď sme Jeho dielom. Sme na začiatku nového roku a nevieme, čo nám prinesie. Počiatok nám pripomína, že môže prísť aj koniec nášho života. Bez Božieho svetla by som bol pustý a prázdny. Pán Boh vidí, či kráčam v Jeho svetle. Prosím, Pane, aby som na to, čo Ty konáš v mojom živote, dokázal každý deň povedať, že to bolo dobré.
Autor: Samuel Linkesch
Pieseň: ES 506


Jozef povedal svojim bratom: Nevaďte sa po ceste!  1.Mojžišova 45,24

Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu. Kolosenským 3,13


Józue 24,1-2a.13-18.25-26 :: Modlíme sa za: Farná (Dn)