Zamyslenie na deň 18.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 23,13-30

13 Potom mu Bálák povedal: Poď so mnou na iné miesto, odkiaľ ho uvidíš! Odtiaľ uvidíš len jeho najvzdialenejšiu časť, celý ho neuvidíš; prekľaj mi ho odtiaľ! 14 Vzal ho so sebou na pole Cófín k temenu Pisgy; postavil sedem oltárov a obetoval junca a barana na každom oltári. 15 Potom povedal Bálákovi: Postav sa sem k svojej spaľovanej obeti a ja pôjdem v ústrety Jemu tam! 16 Hospodin stretol Bileáma, vložil mu slovo do úst a povedal: Vráť sa k Bálákovi a hovor takto! 17 Keď prišiel k nemu, ajhľa, stál pri svojej spaľovanej obeti a moábske kniežatá s ním. I povedal mu Bálák: Čo povedal Hospodin? 18 On predniesol svoju výpoveď: Povstaň, Bálák, a počúvaj, nachýľ ucho, syn Cippórov! 19 Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol? 20 Hľa, prijal som rozkaz žehnať. On požehnal, ja to nemôžem zmeniť. 21 Nebadať neprávosť v Jákobovi, nevidno trápenie v Izraeli. Hospodin, jeho Boh, je s ním, kráľovské plesanie je v ňom. 22 Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je mu sťa rohy divokého býka. 23 Lebo čary sa nechytia Jákoba ani zariekanie Izraela. Teraz nech povedia Jákobovi a Izraelu, čo vykonal Boh! 24 Hľa, povstáva ľud ako levica a ako lev sa dvíha; neľahne si, kým nezožerie korisť a nevypije krv pobitých. 25 Tu povedal Bálák Bileámovi: Nepreklínaj ho, ani nežehnaj! 26 Bileám odpovedal Bálákovi: Či som ti nevravel: Vykonám všetko, čo mi povie Hospodin! 27 Potom povedal Bálák Bileámovi: Poď, odvediem ťa na iné miesto: azda Boh uzná za správne, aby si mi ho odtiaľ preklial. 28 I vzal Bálák Bileáma na temeno Peóru, z ktorého dovidieť na šírinu púšte. 29 Potom povedal Bileám Bálákovi: Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem juncov a sedem baranov! 30 Bálák urobil, ako mu hovoril Bileám, a obetoval junca i barana na každom oltári.


Pán Boh si stojí za Svojím rozhodnutím. Keď Moábsky kráľ, Balák, videl, že Izraelci sú silný národ a čo ich Boh vykonal Amorejcom, veľmi sa ich bál. Hoci Izraelci Moábcov priamo neohrozovali, ani na nich priamo neútočili, úplne im stačilo, čo o nich počuli. Balák si myslel, že keď ich veštec, Bileám, prekľaje, bude ich môcť ľahšie poraziť a vyhnať. No nebolo to také jednoduché, ako si kráľ myslel. Po prvom neúspešnom pokuse to skúšal znova. Zobral Bileáma na iné miesto, mysliac si, že sa zľakol takého veľkého národa. Preto mu ukázal len jeho najvzdialenejšiu časť, aby nevidel celý národ. Znova postavili sedem oltárov a priniesli obeť. No Bileám ho ani po druhýkrát nepotešil. Hovorí: „Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Bileám nedokázal prekliať Izraelitov, keďže dostal od Neho rozkaz žehnať. Na ľudské slovo sa môžeme len zriedkavo spoľahnúť, ale Boh si stojí za Svojím slovom. Proti Jeho rozhodnutiu nič nezmôžeme, ani s veštcami, ani s vojskom, ako si to myslel Balák. To, čo Boh vykoná, neľutuje. Mnohé naše rozhodnutia by sme po rokoch radi zmenili. U Boha to tak nie je. Jeho rozhodnutia sú pevné a nemenné. Prosme Pána Boha o múdrosť, aby sme si aj my dokázali stáť za svojimi rozhodnutiami a svojím životom vydávali svedectvo viery.
Autor: Terézia Gabčanová
Pieseň: ES 478


Nebesá sú nebesami Hospodinovými, zem dal synom ľudským. Žalm 115,16

Od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať. Lukáš 12,48


5.Mojžišova 26,1-11 :: MODLÍME SA ZA: Rimavské Brezovo (Ri)