Zamyslenie na deň 19.8.2023

Matúš 11,20-24

20 Nato začal karhať mestá, v ktorých urobil väčšinu svojich mocných činov, pretože sa nekajali: 21 „Beda ti, Chorazin! Beda ti, Betsaida! Veď keby sa v Týre a Sidone boli stali mocné činy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a v popole. 22 Avšak hovorím vám: V deň súdu bude ľahšie Týru a Sidonu ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Až do podsvetia zostúpiš! Veď keby sa v Sodome boli stali mocné činy, aké sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes. 24 Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie sodomskej krajine ako tebe.“


Obstojíme? V spomínaných mestách (Chorazime, Betsaide a Kafarnaume) sa diali nezvyčajné zázraky. Betsaida bola domovom troch významných rybárov: Petra, Ondreja a Filipa (Jn 1,44). Ježiš tam dotykom uzdravuje slepého (Mk 8,22). V Kafarnaume zas Petrovu svokru a mnohých iných (Mk 1,29-39). Zázraky sa odohrávali pred zrakmi mnohých. Videli, ako Ježiš odpúšťa a uzdravuje Božou mocou. Počuli Ježišove slová plné lásky a ponaučenia. A predsa sa nedali poučiť. Videli Ježiša konať divy, a aj tak zostali voči konaniu mocného Boha slepí. Napriek tomu aj naďalej žili tak, akoby sa nič nestalo… V Ježišovom silne emotívnom prejave počujeme, ako tieto mestá karhá. Veľakrát znie z Ježišových úst: „Beda!“ O skazenej Sodome hovorí, že to bude mať pri súde ľahšie než mestá, ktoré videli Ježišove zázraky uzdravenia a počuli Jeho slová, a nedali sa na pokánie… Prekvapujúce vyjadrenie! Aj my by sme sa mali spýtať samých seba: Je pre nás Boh živý? Nezatvárame si pred Ním oči, uši, srdce? Nevlažnie a nezakrpatieva naša viera? Sme ochotní nechať sa Ním formovať? Sme v konaní dobrého aktívni? Pripúšťame, že potrebujeme nápravu v myslení a konaní? Súdny deň sa blíži. Obstojíme? Čas ešte stále hrá v náš prospech. Ešte máme čas na pokánie, odpustenie, zmenu myslenia a konania. Nech v nás Jeho milosť zvíťazí!

Modlitba: Drahý Bože, prosím Ťa, dotkni sa môjho srdca, aby precítilo hĺbku Tvojich slov. Dotkni sa mojej mysle, aby prehodnocovala. Dotkni sa mojich očí, aby videli podstatu hriešnosti. Dotkni sa môjho vnútra, aby sa zmenilo pod Tvojím pôsobením. Dotkni sa mojej vôle, aby bola ochotná zmobilizovať sa. Dotkni sa môjho konania, aby bolo v súlade s Tvojím. Dotkni sa mojej bytosti, aby zvíťazila Tvoja konajúca a zachraňujúca láska – časne i večne. Amen.
Pieseň: ES 332
Autor: Slávka Koštialová


Ty však, Hospodin, poznáš ma i vidíš, skúmaš, aké je moje srdce voči Tebe. Jeremiáš 12,3

Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. Efezským 4,15


5.Mojžišova 4,27-35(36-40) :: Modlíme sa za: Rimavské Brezovo (RiS)