Zamyslenie na deň 18.8.2023

Matúš 11,1-19

1 Keď Ježiš skončil s poučovaním svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po okolitých mestách.

2 Keď Ján počul v žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov, 3 aby sa ho spýtali: „Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného?“ 4 Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte: 5 Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. 6 Blahoslavený je, kto sa nado mnou nepohorší.“ 7 Zatiaľ čo odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. 9 Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, ba viac ako proroka. 10 Toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. 11 Amen, hovorím vám: Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. 12 Od dní Jána Krstiteľa až doteraz nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. 13 Veď všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána. 14 A ak to chcete prijať: On je Eliáš, ktorý má prísť. 15 Kto má uši, nech počúva!

16 K čomu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedny na druhé: 17 ‚Pískali sme vám, a vy ste netancovali, nariekali sme, a vy ste nezalamovali rukami.‘ 18 Prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý.‘ 19 Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a vravia: ‚Hľa, žráč a pijan vína, priateľ mýtnikov a hriešnikov.‘ Ospravedlnením múdrosti sa stali jej činy.“


Predstavy. Ján svojím pevným presvedčením, výzorom, slovami volal k pokániu a celou svojou bytosťou burcoval ľudí k zmene. Dovolil si poukázať na hriech kráľa Herodesa a ocitol sa v tmavom väzení. A odtiaľ sa pýtal Ježiša: „Si to Ty, čo si mal prísť, a či iného čakať?“ Ježišova odpoveď v ňom však vyvolala rozpaky. Pri toľkých zázrakoch, ktoré konal v Božom mene, že slepí vidia, ochrnutí chodia, hluchí opäť počujú, mŕtvi ožívajú, je predsa Ježišova totožnosť jasná. Mal Ján podľa zákona a prorokov (ktorých detailne poznal) o Ježišovi inú predstavu? Chcel ľudí na príchod Mesiáša pripraviť ešte lepšie? Alebo čakal, že ho príde vyslobodiť z väzenia? Či možno, že zmení svet? Zdá sa, že Ján bol zaskočený. Podľa proroctiev Písma čakal, že Ježiš pomstí hriech a bezbožnosť. Nielen Ján, ale aj zákonníci a farizeji mali o Ježišovi iné predstavy. Radi Ho kritizovali. Možno nečakali, že bude prítomný na svadbe, že bude chodiť k hriešnikom a jesť s nimi, stretávať sa s nečistými, že splnomocní učeníkov, aby uzdravovali a žehnali ľuďom v Jeho mene. Áno, mnohí máme o Ježišovi iné predstavy. Možno sa nám nepáči, že nás usvedčuje z hriechu, z pohodlnosti. Možno sa nám nepáči, že nás vyrušuje a volá k zmene nášho životného štýlu, myslenia a konania.

Modlitba: Ďakujem Ti, Pane, že si mi neprestal dôverovať a že aj Ty máš predstavu o mojom lepšom živote. Prosím Ťa, aby si ma vyrušil z môjho pokoja a zotrvávania v hriechu. Prosím Ťa, vykonaj v mojom živote zmeny na moju záchranu. Amen.
Pieseň: ES 246
Autor: Slávka Koštialová


Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho prikázaní a hľadajú Ho celým srdcom. Žalmy 119,2

Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Matúš 5,19


Efezským 2,11-18 :: Modlíme sa za: Rimavská Sobota – Vyšná Pokoradz (RiS)