Zamyslenie na deň 19.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 26,1-23

I povedal Agripa Pavlovi: Smieš hovoriť na svoju obranu. Nato Pavel vystrel ruku a takto sa bránil: 2 Pokladám sa za šťastného, že sa pred tebou, kráľ Agripa, smiem brániť proti všetkému, z čoho ma Židia obviňujú; 3 veď ty najlepšie poznáš všetky obyčaje a sporné otázky Židov. Preto prosím ťa, vypočuj ma trpezlivo. 4 Aký bol môj život od mladosti, od prvopočiatku v mojom národe, aj v Jeruzaleme, vedia všetci Židia. 5 Veď poznajú ma oddávna – len keby chceli vydať svedectvo – že som žil podľa najprísnejšej strany nášho náboženstva ako farizej. 6 A teraz stojím tu obžalovaný pre svoju nádej zasľúbenia, ktorú naši otcovia prijali od Boha, 7 a náš dvanásťkmeňový národ ustavične, dňom-nocou slúžiac Bohu, dúfa, že bude mať účasť na tom zasľúbení. Pre túto nádej, kráľ Agripa, žalujú Židia na mňa. 8 Ale čo neuveriteľné vidíte v tom, že Boh kriesi mŕtvych? 9 Aj ja som sa nazdával kedysi, že sa mi treba všemožne protiviť menu Ježiša Nazaretského. 10 Aj som to robil v Jeruzaleme a mnohých svätých som pozatváral, keď som dostal moc od veľkňazov. A keď ich mordovali, schvaľoval som to. 11 Áno, po všetkých synagógach často som ich trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti prenasledoval som ich aj po vidieckych mestách. 12 Keď som takto s mocou a povolením veľkňazov išiel do Damasku, 13 cestou na pravé poludnie som videl, kráľ môj, svetlo z neba, jasnejšie nad slnko, ktoré ma ožiarilo, aj ostatných, ktorí šli so mnou. 14 Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi hovoril hebrejskou rečou: Saul, Saul, čo ma prenasleduješ? Ťažko sa ti protiviť ostňu! 15 Spýtal som sa: Kto si, Pane? A Pán odpovedal: Ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. 16 Ale vstaň a postav sa na nohy, lebo preto som sa ti zjavil, aby som si ťa vyvolil za služobníka a za svedka, aj toho, ako si ma videl, aj toho, ako sa ti ukážem, 17 keď som ťa vytrhol zo (židovského) ľudu a z pohanov, ku ktorým ťa posielam 18 otvárať im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel s tými, čo sú posvätení vierou vo mňa. 19 Preto, kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, 20 ale kázal som najprv tým v Damasku, potom v Jeruzaleme a v celom Judsku, aj pohanom, aby sa kajali, obrátili sa k Bohu, a konali skutky hodné pokánia. 21 Pre toto ma Židia zlapali v chráme a pokúsili sa zabiť ma. 22 Ale Boh mi pomáhal až do dnešného dňa; a tak tu stojím a svedčím malému aj veľkému, a nehovorím nič iné, ako čo aj Mojžiš a proroci predpovedali, že sa stane, 23 už či to, že Kristus musel trpieť to, a či to, že prvý musel vstať z mŕtvych a zvestovať svetlo aj (židovskému) ľudu, aj pohanom.


Kedy sme šťastní? Uprostred vznešenej spoločnosti stojí muž s putami – väzeň. Napriek nelichotivej situácii, v ktorej sa ocitol proti svojej vôli, hovorí, že je šťastný! To je silné. Možnosť brániť sa proti obvineniam nevyužíva na to, aby dokázal svoju nevinu a dosiahol svoje oslobodenie, ale ako veľkú príležitosť povedať jasné svedectvo o možnosti obrátenia židov aj pohanov k Božej zachraňujúcej milosti vierou vo vzkrieseného Pána Ježiša (v. 18 a 20). Svoje osobné svedectvo hovorí pred mnohými, ale adresuje ho najmä jednému – kráľovi. Vie, že on, asi jediný z prítomných, môže plne porozumieť zvesti evanjelia a byť ňou zasiahnutý. Pavlov postoj ku kráľovi je úctivý, ale nechýba mu smelosť. Hovorí so zápalom a dôrazom. Nemá problém otvorene hovoriť aj o svojej temnej minulosti, o tom, čo robil zle, ako prenasledoval svätých. Nechváli sa tým, ale ani to netají. Nezdôrazňuje seba, ale Božiu milosť, obrátenie k Bohu, pokánie, odpustenie hriechov, svetlo, ktoré je v Pánovi Ježišovi Kristovi. V akej situácii sa nachádzame my? Dá sa porovnať s tou Pavlovou? Využívame príležitosti k svedectvu – tým, ktorí sú ochotní počúvať? Kiežby nás Pavlov príklad „zapálil“! Kiežby aj nás napĺňala šťastím možnosť svedčiť iným ľuďom o Pánovi Ježišovi.
Autor: Jozef Budaj
Pieseň: ES 278


Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom. Izaiáš 60,20

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 1.Petra 1,3


Lukáš 12,42-48 :: MODLÍME SA ZA: Poprad – Veľká (Ta)