Zamyslenie na deň 18.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 25,13-27

O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agripa a Bernika pozdraviť Festa. 14 Keď tam pobudli niekoľko dní, predniesol Festus kráľovi Pavlovu vec hovoriac: Zanechal tu Felix muža väzňa, 15 na ktorého, keď som bol v Jeruzaleme, židovskí veľkňazi a starší podali žalobu a žiadali ho odsúdiť. 16 Odpovedal som im, že nie je rímskou obyčajou vydať niekoho prv, ako by obžalovaný mal príležitosť brániť sa proti obvineniu, postavený zoči-voči so žalobníkom. 17 Keď potom prišli so mnou sem, neodkladal som, ale hneď na druhý deň posadil som sa na súdnu stolicu a rozkázal som predviesť toho muža. 18 Jeho žalobcovia povstali proti nemu, ale neobviňovali ho z nijakých zločinov, aké som predpokladal; 19 mali s ním len akési hádky pre svoje náboženstvo a pre nejakého mŕtveho Ježiša, o ktorom Pavel tvrdil, že žije. 20 Keďže som bol v rozpakoch, ako vyriešiť tieto veci, spýtal som sa ho, či chce ísť do Jeruzalema a tam byť súdený pre ne. 21 Keď sa Pavel odvolal, aby zostal vo väzbe až do rozhodnutia Jeho Veličenstva, rozkázal som ho strážiť, dokiaľ ho nepošlem k cisárovi. 22 Nato Agripa povedal Festovi: Aj ja by som si žiadal počuť toho človeka. Odpovedal mu: Zajtra ho počuješ. 23 Na druhý deň teda, keď Agripa a Bernika prišli s veľkou okázalosťou a vošli do súdnej siene s veliteľmi a poprednými mužmi mesta, na Festov rozkaz predviedli Pavla. 24 A Festus povedal: Kráľ Agripa a všetci vy prítomní mužovia, vidíte tohto (človeka); pre neho celé množstvo Židov aj v Jeruzaleme aj tu nalieha na mňa s krikom, že nesmie ďalej žiť. 25 Ale ja som sa presvedčil, že nič nevykonal, za čo by zasluhoval smrť, a keď sa aj on odvolal k jeho veličenstvu, rozhodol som sa poslať ho tam. 26 Ale nemôžem nič určitého napísať o ňom svojmu pánovi. Preto som ho dal predviesť pred vás a hlavne pred teba, kráľ Agripa, aby som ho vypočul a vedel, čo napísať o ňom. 27 Lebo zdá sa mi nerozumným poslať väzňa a neudať jeho vinu.


Chcú nás počuť? Festus, ktorý vystriedal vladára Félixa, prišiel do Palestíny „z iného sveta“. Félix dobre poznal pomery na území, ktorému vládol (Sk 24,10.22). V 24. kapitole sa píše, že si viackrát dal zavolať Pavla, rozprával sa s ním a počul svedectvo o viere v Krista Ježiša. Zdá sa, že nový vladár nič z toho nepozná. Pre neho to boli len „akési hádky pre náboženstvo (o ktorom toho veľa nevedel) a pre nejakého mŕtveho Ježiša“ (o ktorom asi ešte nepočul). Nepripomína nám to starú a novú generáciu v našom národe aj v Európe? Pán Ježiš však použil svojho verného svedka, apoštola Pavla na to, aby vydal svedectvo o Ňom aj starému vladárovi – znalému vecí a rovnako tak aj novému – neznalému vecí. A Pavel túto misijnú službu konal ako väzeň (!) Teda, nie ako ten, kto má moc, rešpekt, vplyv, postavenie, ale ako väzeň s putami, ako zločinec, čo má možnosť sa iba brániť. Často si sťažujeme, že cirkev nemá dnes takú autoritu, vplyv a moc, ako mala v minulosti a možno si tým obhajujeme svoju slabú svedeckú službu. Pavel nás zahanbuje. Keď o ňom, o „nejakom mužovi – väzňovi“ rozprával vecí neznalý vladár Festus kráľovi Agripovi, ten zareagoval priam fascinujúco: „Aj ja by som si žiadal počuť toho človeka.“ Túžia ľudia počuť nás – naše svedectvo, že Ježiš žije – tak, ako si žiadali počuť „nejakého väzňa“ Pavla?
Autor: Jozef Budaj
Pieseň: ES 524


S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Izaiáš 12,3

Ježiš hovorí: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. Ján 7,37-38


Jeremiáš 1,11-19 :: MODLÍME SA ZA: Poprad – Matejovce (Ta)