Zamyslenie na deň 19.6.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa po Svätej Trojici
Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Galatským 6,2


RÍMSKYM 14,10-13

10  Prečo teda súdiš brata? Alebo ty zase, prečo pohŕdaš bratom? Veď všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu,   11  lebo je napísané: Akože som živý, hovorí Pán, každé koleno bude kľakať predo mnou a každý jazyk bude vyznávať Boha.   12  Tak teda každý z nás (Bohu) vydá počet za seba.
13  Nesúďme sa teda navzájom, ale radšej súďte tak, aby ste bratovi nezavdali príčinu urážať sa alebo pohoršovať.


Tolerantnosť. Apoštol Pavol sa stretol s dvomi skupinami ľudí: S ľuďmi, ktorí jedli iba zeleninovú stravu a s ľuďmi, ktorí jedli všetko a pohŕdali ľuďmi, ktorí jedli iba zeleninu. Alebo tu boli ľudia, ktorí svätili určité dni a iní, pre ktorých všetky dni boli rovnaké. Apoštol Pavol hovorí, že ten, kto má právo súdiť, je Pán Ježiš, nie človek. Pán Ježiš je ten, kto vidí do srdca každého človeka, vidí nielen skutky, ale aj úmysly. Pán Ježiš vidí, či niečo robíme ako Jemu alebo z iných dôvodov. On je zároveň Ten, ktorý umrel a ožil pre každého preto, aby panoval nad mŕtvymi aj živými. Všetci sa raz postavíme pred Neho, preto človek nemá právo pohŕdať či posudzovať iného, ale skôr si dávať pozor, aby svojím konaním nepohoršoval iného. Samo o sebe nič nie je nečisté. Len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá. To je o slobode kresťana, ale aj o novej poslušnosti.
Autor: Iveta Korenková
Pieseň: ES 551


Takto vraví Hospodin: Nebesá sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh! Čo za dom by ste mi mohli postaviť? Izaiáš 66,1

A keby vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus! alebo: Ajhľa, tam je! – neverte. Marek 13,21


LUKÁŠ 6,36-42 :: ŽALM 106,24-48 :: MODLÍME SA ZA: HONTIANSKY SENIORÁT