Zamyslenie na deň 18.6.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 4,18-31

18  Potom Mojžiš šiel, vrátil sa k svojmu tesťovi Jetrovi a povedal mu: Idem, vrátim sa ku svojim bratom v Egypte a uvidím, či sú ešte nažive. Jetro odpovedal Mojžišovi: Choď v pokoji.   19  Hospodin riekol Mojžišovi v Midjáne: Choď a vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci mužovia, ktorí ti siahali na život.   20  Mojžiš si vzal ženu i syna, posadil ich na osla a vrátil sa do Egypta. Mojžiš vzal do ruky aj Božiu palicu.   21  I riekol mu Hospodin: Keď sa vrátiš do Egypta, hľaď vykonať pred faraónom všetky tie zázraky, ktoré som ti vložil do ruky; ja mu však zatvrdím srdce a neprepustí ľud.   22  Potom povedz faraónovi: Takto hovorí Hospodin: Izrael je mojím prvorodeným synom,   23  a povedal som ti: Prepusť môjho syna, nech mi slúži. Ty si sa však zdráhal prepustiť ho, preto zabijem tvojho prvorodeného syna.   24  Cestou na miesto, kde nocovali, stretol ho Hospodin a chcel ho zabiť.   25  Vtedy Cippóra vzala kamenný nôž a obrezala predkožku svojmu synovi, dotkla sa ňou Mojžišovho ohanbia a povedala: Veru si mi ženíchom krvi.   26  Potom ho Hospodin nechal. Vtedy použila názov pre obriezku: ženích krvi.   27  Hospodin riekol Áronovi: Choď naproti Mojžišovi na púšť. Ten šiel, stretol ho pri Božom vrchu a pobozkal ho.   28  Mojžiš oznámil Áronovi všetky Božie slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu prikázal robiť.   29  Mojžiš a Áron šli a zhromaždili všetkých starších Izraela.   30  Áron vyrozprával všetky slová, ktoré Hospodin povedal Mojžišovi a robil znamenia pred očami ľudu.   31  Ľud uveril; keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali.


Hospodinova milosť. Mojžiš už vie, čo má robiť, vie, kto mu pomôže, a tak nakoniec prijíma poverenie. Vracia sa späť k svojmu svokrovi a pripravuje sa na cestu. Nevie, čo ho na nej čaká. Vie len to, že v Egypte mu nehrozí nebezpečenstvo zo strany faraóna, ktorý ho chcel zabiť, pretože už je mŕtvy. No vie aj to, že jeho úloha vôbec nebude jednoduchá. Jednanie s faraónom si bude vyžadovať správny postup. Faraón totiž nie je obyčajný smrteľník. Faraón je reprezentantom egyptských bohov, predstaviteľ moci, ktorá Hospodina neuznáva a vzpiera sa Mu. Mojžiš vie, že keď bude dôverovať Hospodinovi, nemusí sa báť. Cestou do Egypta bolo treba niekde prenocovať. Táto chvíľa Mojžiša s rodinou zastihla na púšti. Kde presne nocovali, to sa nedozvedáme. No dozvedáme sa, že počas noci Mojžiša prepadne Hospodin a chce ho zabiť. Rozhnevaného Boha sa snaží upokojiť Mojžišova manželka, Cippóra. Podarí sa jej to vykonaním obriezky syna. Mojžiš je prepadnutý Pánom Bohom práve vo chvíli, keď má urobiť rozhodujúci krok. Jeho vzťah s Bohom nebol úplne v poriadku. Táto situácia veľmi pripomína iný zápas s Bohom – Jákobov boj pri potoku Jabok. Rozdiel je v tom, že boj s Bohom na Jákobovi zanecháva trvalé následky. Mojžiša zo smrteľného nebezpečenstva vyslobodzuje žena. Táto skúsenosť má Mojžišovi pripomínať, že je úplne závislý od Hospodinovej milosti. Na to nezabúdajme ani my!
Autor: Eva Germanová
Pieseň: ES 488


A bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré Jeruzalemu spôsobím. Jeremiáš 33,9

Kristus sa stal služobníkom obrezaných pre pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia dané otcom; a že pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo. Rímskym 15,8-9


JONÁŠ 3,1-10 :: MODLÍME SA ZA: JELŠAVA (GE)