Zamyslenie na deň 19.5.2024

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste
„Nie silou ani mocou, ale Mojím Duchom!“ znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b


Ján 14,15-19(20-23a)23b-27

15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. 18 Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. 21 Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ 22 Júda — no nie ten Iškariotský — sa ho opýtal: „Čo sa stalo, Pane, že sa chceš dať poznať nám, a nie svetu?“ 23 Ježiš mu odpovedal: „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otca, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. 26 No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.


Dávať – zachovávať – zanechávať. 14. kapitolou sa v Evanjeliu podľa Jána začínajú reči Pána Ježiša k učeníkom na rozlúčku. Predstavujú akoby Pánov testament: poslednú vôľu, posledný odkaz. Každé z nich má obrovskú váhu. Spomedzi všetkých slov vynikajú tri: dávať – zachovávať – zanechávať. To, čo je „dané“, je Radca – Duch Svätý. Boh Ho vloží na Ježišovo uprázdnené miesto. Bude pokračovať vo všetkom, čo robil Pán. Radca nebude „daný“ s podmienkami, ale proste daný. Bezpodmienečne, žičlivo, naozaj. To, čo má byť „zachovávané“, je Ježišovo slovo. Zachovávanie Ježišovho slova je a bude dokladom lásky k Ježišovi a zároveň podmienkou plného spoločenstva kresťana s Bohom a s Ježišom. To, čo je „zanechávané“, je pokoj. Ježiš neodchádza z tohto sveta s tým, že zanecháva otáznik, záhadu, neurčitosť, spúšť. Zanecháva pokoj človeka s Bohom. Namiesto roztržky s Bohom, ktorú zapríčinila ľudská pýcha. Ona je prapočiatkom všetkých zlých vecí i smrti samotnej. Sestra, brat, v dnešný deň ti znie uistenie: Radca – Duch Svätý ti je daný! A s tým aj výzva: Zachovávaj Ježišovo slovo! A napokon prianie tebe s požehnaním: Nech ťa naplní Ježišov pokoj!

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvojho Ducha. Odpusť, že sa Ním nenechávam stále viesť. Premieňaj ma zvnútra, nech s radosťou nasledujem Tvojho Ducha. Amen.
Pieseň: ES 553
Autor: Ivan Eľko


Nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť ako nevysychajúci potok! Ámos 5,24

Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. Ján 16,13


Skutky apoštolov 2,1-21 • 1.Mojžišova 11,1-9 • Ezechiel 37,1-14 • Efezanom 1,3-14 • Modlíme sa za: Šarišsko-Zemplínsky seniorát