Zamyslenie na deň 19.4.2024

1.Korinťanom 1,1-9

1 Pavol, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša, a brat Sóstenés 2 Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Ježišovi Kristovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 4 Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kristovi, 5 za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým: každým slovom i každým poznaním. 6 Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, 7 nechýba vám nijaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. 8 On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.


Boh to vykoná. Ako si vďačný za Božiu milosť? Pavel bez prestania ďakuje za milosť danú veriacim v Korinte. Tak ľahko je zvyknúť si na to, že milosť nám bola daná. Berieme ju ako samozrejmosť. Možno by sme si začali viac vážiť odpustenie našich hriechov, keby nám bolo dovolené nahliadnuť cez brány pekla. – – Pavel je taktiež vďačný, že kresťania v Korinte boli obohatení všetkým. Všetkým! Inými slovami, že dostali všetko potrebné bohatstvo. To sú veľké slová. Ale vzápätí vysvetľuje, že sú bohatí slovom i poznaním. – – Počul si niekedy niekoho povedať: Ten je taký bohatý na slovo Božie! Poznať Pána a Jeho slovo, je vskutku to pravé bohatstvo, ktorým sa získava poklad v nebi. Z toho potom vyplýva aj to ďalšie – keď Pavel dodáva, že im nechýba nijaký dar! Čože! Nič im nechýba? V našom modernom svete nepočujeme hádam nič viac ako frflanie na to, čo všetko nemáme, čo nám chýba. Čo však máš v Pánovi? O čo ti v živote ide? Pavel potom s dôverou prehlasuje: Boh vás bude upevňovať až do konca, aby ste zostali pevní vo viere a získali zasľubenú odmenu. Aké úžasné zasľúbenie! Platí aj pre teba. Boh to vykoná, len Mu neprestaň ďakovať za milosť a buď bohatý v tých pravých hodnotách.

Modlitba: Pane, aj dnes Ti ďakujem za Tvoju úžasnú milosť voči mne a aj za Tvoje drahé slovo, že si si ma našiel a dal sa mi poznať.
Pieseň: ES 607
Autor: Milo Velebír


Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. 1.Mojžišova 6,22

Ježiš hovorí: „A tak každý, kto počúva tieto Moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.“ Matúš 7,24


Ezechiel 34,23-31 • Modlíme sa za: Lučenec (NoS)