Zamyslenie na deň 18.4.2024

1.Petrov 5,8-14

8 Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. 9 Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. 10 Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. 11 Jemu moc na veky vekov. Amen.

12 Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vášho verného brata, som vám iba nakrátko napísal, aby som vás povzbudil a vydal svedectvo, že toto je tá pravá Božia milosť, v ktorej zotrvajte. 13 Pozdravuje vás cirkev v Babylone, vyvolená spolu s vami, a môj syn Marek. 14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky! Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi!


Vzopri sa! Tieto slová asi najviac padnú vhod mladej generácii. A predsa sa dnes, omnoho viac ako doteraz, každý jeden z nás stretáva s krízou autorít – vzburou. V rodine, práci, medzi priateľmi, ale aj v zboroch, spoločenstvách. Starí, rovnako ako mladí, sa búria. Vzbura sa stala každodennou súčasťou nášho života. Stačí len malý pocit, že sa niekto voči nám správa ako autorita, a hneď sa voči nemu vzoprieme. Nie raz potom ospravedlňujeme naše zlé reakcie: Sú zlé preto, lebo takí sme, je to naša podstata. Akoby sme sa museli vždy takto správať a nemali inú možnosť! Pýtajme sa sami seba, čo nás vedie takýmto smerom? Dnes si o to viac musíme uvedomiť: Naším nepriateľom nie je človek stojaci oproti nám, aj keď to tak mnohokrát vnímame. Apoštol Pavel nám pripomína, že nepriateľ je ukrytý. Vždy hľadá naše slabosti, aby nás vytrhol z rúk Pána Ježiša! Je to diabol. Dnes sme vyzvaní vzoprieť sa mu. Ak sa vzoprieme nie vo svojej, ale v Kristovej moci, utečie od nás. Pavel hovorí, že Kristus v nás je najsilnejšou zbraňou proti diablovi. Nedokáže proti Pánovi Ježišovi obstáť, a tak uteká. Vzoprime sa mocou Ducha Kristovho; a diabol od nás utečie.

Modlitba: V Tvojom mene, Pane Ježišu, sa aj dnes chceme vzoprieť nášmu skutočnému nepriateľovi. Vieme, že keď Ty si za nás, nikto a nič proti nám neobstojí. Ty si Víťaz a my dnes túžime víťaziť s Tebou.
Pieseň: ES 463
Autor: Ľuboš Činčurák


Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela! Izaiáš 12,6

To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli Jeho slávu. Ján 1,14


Efezanom 4,11-16 • Modlíme sa za: Ľuboreč (NoS)