Zamyslenie na deň 19.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 4,17-24

17 Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, 18 zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou svojich sŕdc; 19 oni sa (totiž) v svojej otupenosti oddali výstrednostiam, aby zo ziskuchtivosti páchali všetku nečistotu. 20 Ale vy ste sa nie takto učili o Kristovi! 21 Ak ste totiž počuli o Ňom, a dostalo sa vám v Ňom poučenia – ako je pravda v Ježišovi – 22 zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach, 23 obnovte sa duchom svojej mysle 24 a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.


Zobliecť a obliecť. Pravý kresťanský život sa prejavuje aj spôsobom správania. Je iné ako bežne vo svete, ktorý podobne, ako v dobe apoštola Pavla, môžeme vnímať ako pohanský. Sme pozvaní vyzliecť si pohanské spôsoby a obliecť si správanie nového človeka. Ako keď si vyzlečieme starú špinavú košeľu a oblečieme si krásnu vyžehlenú čistú košeľu. Je to neporovnateľné. Ako si môžeme obliecť nové Božie správanie? 1. Počúvaním a učením sa o Kristovi. Sme usvedčení z hriechov a Duch Boží nám dá zbaviť sa „starého človeka“ v nás. 2. Prijmeme obnovu mysle cez Ducha Božieho, ktorý koná v ľudskom duchu. Ľudská myseľ sa stane podriadenou Božiemu vedeniu a svojím správaním sa stávame novým človekom. Božia zámena starého za nové v nás, kresťanoch, je veľkolepá. Človek zatemnený na rozume, plný výstredností, zatvrdilého srdca, je zbavený takejto špiny a dostáva nový, „čistý šat“ pre spravodlivý život plný Božej pravdy a lásky. Nedajme sa však oklamať, že nemáme vytŕčať z radu pohanov. Práve naopak, praví kresťania sa musia prejaviť novým spôsobom života, ktorý je svedectvom toho, Komu patria. Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti! (Ž 139,23-24).
Autor: Michal Findra
Pieseň: ES 483


Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí. Izaiáš 31,5

Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať: Poznal Pán Svojich! 2.Timoteovi 2,19


Efezským 4,(8-10)11-16 :: Modlíme sa za: Zlaté Moravce (Dn)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby