Zamyslenie na deň 18.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 4,7-16

7 Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. 8 Preto hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. 9 Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko. 11 A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, 13 až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej; 14 aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu; 15 ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista; 16 On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.


Služba vedie k jednote a požehnaniu lásky. Vzkriesený Kristus je pre cirkev darom, lebo On vstúpil na nebesá, aby s Otcom daroval cirkvi Ducha Svätého, ktorý ustanovuje kresťanom služobnosti. Sú rôzne a nespočetné, podľa konkrétnej potreby a Božieho vedenia. Obdarovania Ducha Božieho „slúžia na budovanie tela Kristovho, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej“. Túžime v cirkvi po jednote, túžime po rozkvete, túžime po odvrátení sa od bludov, od ľudskej úskočnosti a chytráctva? Apoštol nám ukazuje cestu služby, ktorá je nie ľudským výmyslom, ale je riadená samotným Kristom. Aby sme pochopili, o čo ide, skúsme si predstaviť naše telo. Hlava všetko riadi – to je Kristus. Jednotlivé časti tela sú pospájané na vzájomnú spoluprácu a riadené hlavou – to sú kresťania, ktorí poslúchajú Krista a posluhujú si navzájom v láske. Každý je potrebný a v cirkvi má svoje miesto. Pane Ježišu Kriste, zbav nás ľudského chytráctva a daruj nám služobné srdcia, aby sme pod Tvojím vedením prijali Božie obdarovanie a s láskou si navzájom posluhovali v spoločenstve cirkvi. Amen.
Autor: Michal Findra
Pieseň: ES 575


Ajhľa, dedičstvom od Hospodina sú synovia. Žalm 127,3

Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Matúš 19,13


Ján 17,20-26 :: Modlíme sa za: Zlaté (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby