Zamyslenie na deň 19.3.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa pôstna – LAETARE
(Radujte sa s dcérou jeruzalemskou! Izaiáš 66,10)
Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12,24


Ján 12,20-24

20 Niektorí z tých, čo prišli na sviatky vykonať poklonu Bohu, boli Gréci. 21 Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceme vidieť Ježiša!“ 22 Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to šli povedať Ježišovi. 23 Ježiš im povedal: „Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. 24 Amen, amen, hovorím vám: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.


Poďme a viďme Ježiša! Mnohí z nás by sa chceli stretnúť so svetovými, ale i domácimi osobnosťami vedy, kultúry, umenia, či športu. Mnohí z nás listujú v časopisoch, knihách, či na sociálnych sieťach, aby získali čo najviac informácií o svojom obľúbenom spevákovi, moderátorovi, či poprednom vedcovi. A ešte keby sme sa tak mohli s ním stretnúť osobne! Aspoň na pár minút! Možno by sme aj odpadli od šťastia alebo by sme si zopár dní neumyli ruku, ktorú sme si s ním podali. Osobnosťou Svojej doby bol aj Pán Ježiš. Mal Svojich prívržencov a obdivovateľov, ale aj Svojich neprajníkov. Môcť vidieť Ježiša – to bola udalosť, ktorú si mnohí nenechali ujsť. Pastieri, ktorí strážili stáda práve v čase, keď sa narodil Boží Syn. Mudrci od východu. Simeon, ktorého oči videli spasenie. Zacheus, ktorý kvôli tomu neváhal vyliezť na strom. Chceme vidieť Ježiša! Táto požiadavka prišla hneď po tom, ako Ježiš vstúpil do Jeruzalema. Akého Ježiša chceme vidieť? Kráľa, vládcu, mocného a bohatého? Keď videl Ježiša Herodes Antipas, bol sklamaný, lebo mu nedal ani odpoveď, ani neurobil nijaký zázrak; pre neho bol Ježiš iba atrakciou. Skutočný Ježiš ho nezaujímal. Pozrime sa však na kríž! Tam uvidíme Ježiša. Práve na kríži sa zjavuje sláva, moc, služba a láska Boha voči človeku. Boh je úžasný, a preto sa oplatí ísť a vidieť Ho.

Modlitba: Všemocný náš Boh Stvoriteľ, dal si nám zrak – oči, ktorými sa môžeme pozerať okolo seba a vnímať krásu Tvojho diela. Nie vždy však vidíme to, čo máme priamo pred očami a pred mnohými vecami a udalosťami si zatvárame oči. Zmocňuj nás k tomu, Bože, aby sme videli šľapaje nášho Vykupiteľa, ktorými nás chce previesť týmto životom, a potom doviesť až Domov. Amen.
Pieseň: ES 465
Autor: Karmen Želinská


Nikto nie je taký svätý ako Hospodin, niet nikoho okrem teba. 1.Samuelova 2,2

Rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 1.Petra 1,15


2.Korintským 1,3-7 :: Izaiáš 54,7-10 :: Žalmy 84 :: Modlíme sa za: Košický seniorát