Zamyslenie na deň 18.3.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 10,5-15

5 Mojžiš totiž o spravodlivosti zo Zákona píše: Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. 6 No spravodlivosť z viery hovorí takto: Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba? — aby priviedol Krista dolu —, 7 ani nehovor: Kto zostúpi do priepasti? — aby vyviedol Krista spomedzi mŕtvych. 8 Čo teda hovorí? Blízko teba je Slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci, to znamená slovo viery, ktoré hlásame. 9 Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10 Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. 11 Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. 12 Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. 13 Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. 14 Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 Ako budú hlásať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú dobré veci.


Sila slova viery, vyznania. Každý deň povieme mnoho slov. O čom sú? – zamysleli sme sa už niekedy nad tým? Slovo má moc. Ono vie povzbudiť, ale aj zraniť, podviesť, či zradiť. Pôstny čas a príbeh Ježiša Krista nám o tom vydáva silné svedectvo. Ak sme však kresťanmi, naše slová by mali byť plné viery. Dôkazom toho, s Kým po svojom boku žijeme a aké princípy do bežných dní vnášame. Priznať sa k viere a k Božiemu Synovi je prejavom duchovnej zrelosti. Nie, nehanbím sa za to, že som svoj život zverila do rúk Boha, ktorého nevidím a o ktorom len čítam v Biblii. Modlím sa k Nemu. Veď práve vďaka Nemu žijem istotou spasenia. Záchranu večnosti potrebujú aj ľudia v našom okolí. Iste ich nie je málo. Využime preto aj dnešný deň na to, aby z našich úst vychádzali slová viery, slová vyznania. Také, ktoré im prinesú pokoj a mnohé ďalšie dobré veci.

Modlitba: Pane Ježišu, vkladaj do mojich úst slová viery, lásky a nádeje. Daj, aby tí, ktorí ich budú počuť, našli spasenie. Amen.
Pieseň: ES 97
Autor: Erika Pospíšilová


Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli, niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného. Žalmy 14,3

Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú! Matúš 7,14


Matúš 16,24-27(28) :: Modlíme sa za: Jabloňovce (DNS)