Zamyslenie na deň 18.2.2024

1. nedeľa pôstna – INVOCAVIT
Keď Ma bude vzývať, odpoviem mu. Žalm 91,15

Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. 1.Jána 3,8b


Matúš 4,1-11

1 Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. 2 Ježiš sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí, až napokon celkom vyhladol. 3 Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: „Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby.“ 4 On mu však odpovedal: „Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ 5 Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie 6 a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň.“ 7 Ježiš mu odpovedal: „Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ 8 Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a povedal mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 10 Vtedy mu Ježiš odpovedal: „Odíď, satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ 11 Tu ho diabol opustil a vtom prišli anjeli, ktorí mu slúžili.


Máte radi skratky? Využívate ich? Sme radi, ak si môžeme svoju cestu skrátiť, uľahčiť, zjednodušiť. Evanjelista Matúš opísal, ako diabol ponúkal Ježišovi „skratkové“ riešenie: Ježiš bol po štyridsaťdňovom pôste vyhladnutý, prečo by teda nepoužil Svoju moc k rýchlemu, priam okamžitému nasýteniu?! Prečo by nemal využiť prítomnosť náboženských pútnikov na svätom mieste a zázrakom pred nimi potvrdiť Svoj pôvod a poslanie?! Prečo nezískať vládu nad svetom výmenou za poklonu?! Ježiš však ihneď odhalil nebezpečenstvo týchto skratiek. Keďže poznal správnu cestu, nepodľahol lákavému pocitu, že využitím diablom ponúkaných riešení dosiahne nasýtenie, úctu a vládu nad svetom. Svojím konaním nás naučil, že každá skratka nemusí viesť k správnemu cieľu. Diablova skratka je dokonca nebezpečná, priam skazonosná. Nevedie totiž k očakávanému cieľu, ale k strate slobody a k otroctvu, z ktorého sa sami nedokážeme vymaniť. Pretože kým podľahnúť diablovi a jeho pokušeniu je veľmi ľahké, zbaviť sa jeho pút je pre nás nemožné. Varujme sa preto zdanlivo ľahkých a pre nás prospešných riešení, ktoré nám pokušiteľ ponúka. Sú to skratky, ktoré nás k ničomu dobrému neprivedú.

Modlitba: Pane, daj nám silu kráčať po ceste, ktorú nám ukazuješ, a múdrosť vyvarovať sa skratiek, ktoré nám ponúka diabol. Amen.
Pieseň: ES 114
Autor: Ján Ochodnický


Spravodliví sa však tešia a jasajú, pred Bohom radostne plesajú. Žalm 68,4

Pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!“ Matúš 25,21


Hebrejom 4,14-16 • 1.Mojžišova 3,1-19(20-24) • Žalm 91• Modlíme sa za: Košický seniorát