Zamyslenie na deň 19.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 29,17-24

17 Vskutku, len máličko ešte, a Libanon sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. 18 V ten deň začujú hluchí slová knihy, z mrákavy a tmy rozhliadnu sa oči slepých. 19 Zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinovi a chudobní ľudia budú jasať nad Svätým Izraela. 20 Lebo nebude viac ukrutníka, zahynie posmešník a vyťatí budú všetci, ktorí chystajú neprávosť, 21 ktorí pri súdnom rokovaní obviňujú z hriechu človeka, rozhodcovi kladú v bráne osídla a prázdnymi dôvodmi odstrkujú toho, kto je v práve. 22 Preto domu Jákobovmu takto vraví Hospodin, ktorý vykúpil Abraháma: Nebude už Jákob zahanbený a nezbledne už jeho tvár. 23 Lebo keď vo svojom strede uvidí dielo mojich rúk, jeho deti posvätia Svätého Jákobovho, báť sa budú Izraela; 24 zblúdilí duchom získajú rozumnosť a reptajúci prijmú poučenie.


Pán Boh všetko zmení na dobré. V dnešný deň nám znejú slová proroka Izaiáša, v ktorých nachádzame vzácne povzbudenie i napomenutie. Vskutku, len máličko ešte a Hospodin všetko zmení a obráti na dobré. Budúcnosť, ktorú nám On sám pripravuje, bude iná, ako to, čo prežívame teraz. Bude lepšia. Ľudia dostanú to, čo im tak veľmi chýbalo, po čom márne v živote túžili. V Izaiášových slovách dnes počujeme rovnaký tón nádeje, aký Pán Ježiš formuluje v blahoslavenstvách(Mt 5,3-12). Naopak, tí, ktorí ubližovali a boli príčinou nešťastia iných, budú odstránení. Toto Hospodinovo zasľúbenie je realizované v PánoviJežišovi Kristovi (L 7,22). Pán Ježiš zasahuje i dnes do našich životov, pretože Jemu na nás záleží. V Jeho blízkosti sa udalosti dávajú do pohybu. Slepí vidia, hluchí počujú, chromí chodia a hriešnici činia pokánie. Kiežby v našich životoch Duch Svätý menil všetko na dobré už dnes, už teraz! Prosme o to! Radujeme sa, Pane, že nás u Teba čaká niečo omnoho lepšie – čo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo si pripravil tým, ktorí Ťa milujú. Nech sú naše srdcia naplnené veľkou vďakou za to, aký život si pre nás pripravil – život v láske, v pokoji, v radosti – život na veky s Tebou. Amen.
Autor: Zuzana Lipovská
Pieseň: ES 327


Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. Žalm 19,8

Kto zachováva Jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A podľa toho poznávame, že zostáva v nás, to jest podľa Ducha, ktorého nám dal. 1.Jána 3,24


Izaiáš 11,10-13 :: Modlíme sa za: Pôtor (No)