Zamyslenie na deň 19.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 1,1-9

1 Videnie Izaiáša, syna Ámócovho, ktoré mal o Judsku a o Jeruzaleme za dní judských kráľov Uziju, Jótáma, Ácháza a Chizkiju. 2 Počujte, nebesá, naslúchaj, zem, lebo Hospodin hovorí: Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. 3 Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. 4 Beda hriešnemu národu, ľudu preťaženému vinou, plemenu zločincov, skazonosným synom. Opustili Hospodina, pohrdli Svätým Izraela, celkom sa odcudzili. 5 Kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore? Celá hlava je nemocná a celé srdce choré. 6 Od päty po hlavu nič zdravého na ňom, samá modrina a jazva a čerstvá rana, nevytlačená, neobviazaná a nezmäkčovaná olejom. 7 Vaša krajina je púšťou, vaše mestá sú vypálené. Vašu roľu pred vami obžierajú cudzinci, pustatinou je ako pri vyvrátení Sodomy. 8 Dcéra Sion zostala ako búdka na vinici, ako koliba na uhorkovom poli, ako obliehané mesto. 9 Keby nám Hospodin mocností nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali.


Nárek nebeského Otca nad odpadnutými synmi a dcérou Sion. Prorok Izaiáš nám premieta videoklip. Predkladá pred nás nepekné obrazy. Národ – množstvo ľudí – s chorou hlavou, s chorým srdcom, s telom od hlavy po päty pokrytým jazvami, smradľavými, neošetrenými. Pokračuje obrazom púšte, vypáleným mestom, búdkou na vinici, kolibou na uhorkovom poli, pustatinou a obliehaným mestom. O kom sú tieto obrazy? O Otcovi a jeho synoch a dcérach. „Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. Nechcú ma poznať, nechcú ma chápať.“ – – Medzi najťažšie bolesti v živote človeka patrí bolesť spôsobená vlastnými deťmi. Mám pred očami staršieho kolegu, ktorý mi so slzami v očiach rozprával o svojej bolesti: „Jano, môj Janko rozbil dve rodiny.“ Nesmierna bolesť ho ťažila na sklonku života kvôli jeho synovi. – – Videnie vyjadruje bolesť nebeského Otca nad synmi a dcérami, ktoré od Neho odpadli, nechcú Ho poznať, nechcú Ho chápať. Videnie ukazuje stav, do ktorého sa dostane syn a dcéra bez Hospodina. – – Nie je to len videoklip o Izraeli. Je to klip o údele všetkých jeho odpadnutých dcér a synov – i o našej západnej „kresťanskej“ Európe. Kde má ešte nebeský Otec udrieť? „Keby nám Hospodin mocností nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali.“ Perikopa sa končí evanjeliom. Malý zvyšok je nádejou. Malá hŕstka, ktorá chce poznať Hospodina, ktorá chce chápať Hospodina, ktorá chce poslúchať Hospodina, má nesmiernu hodnotu. Je záchranou pred ničotou, podobnou Sodome a Gomore. Vážme si ten malý zvyšok a pripojme sa k nemu!
Autor: Ján Meňky
Pieseň: ES 262


Nenechám ťa a neopustím. Józua 1,5

Ježiš hovorí: Váš zármutok sa premení na radosť. Ján 16,20


Matúš 7,21-27(28-29) :: Modlíme sa za: Ochtiná (Ge)