Zamyslenie na deň 18.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

25. nedeľa po Svätej Trojici (predposledná nedeľa cirkevného roka)
Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou. 2.Korintským 5,10


Rímskym 8,18-23(24-25)

18 Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. 19 Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. 20 Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, 21 že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích. 22 Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti. 23 A nielen ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela.
24 Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, ktorú vidíme (splnenú), nie je nádej. Veď čo niekto vidí, načo by sa tomu aj nádejal? 25 Ale ak sa nádejame tomu, čo nevidíme, to trpezlivo očakávame.


Byť presvedčený, je mimoriadne dôležité. Presvedčenie o správnosti výberu školy, o voľbe zamestnania, o… Presvedčenie dáva istotu a bráni tlaku a vplyvu pochybností. Apoštol Pavol písal o presvedčeniach viery v Pána Ježiša Krista. Podáva ich z vlastného preskúšania, zápasov, z vlastných zapotácaní a skúšok. Jedným veľkým presvedčením je nemožnosť porovnávať utrpenia súčasnej doby s budúcou slávou. Pavol ich dáva vedľa seba, a tak vytvára správny kontrast. Na jednej strane veľká bieda tejto doby, na druhej – sláva vykúpenia. V tomto čase vzdycháme pod tlakom dôsledkov hriechu. To je všeobecné utrpenie, ktorého sme súčasťou a ktoré tu vnímame v jeho mnohorakých podobách. Vplýva na nás počúvajúcich správy o tragédiách, rezonuje pri nešťastiach, či priamo zasahuje pri nesení bied chorôb a iných úderov a rán týkajúcich sa aj nás osobne. Spolucítime, pomáhame, modlíme sa, chceme byť empatickí, prosíme o trpezlivosť, hľadáme odpovede na jednoduchú otázku „prečo?“. To najdôležitejšie je, aby sme ukazovali presvedčivú nádej. Lebo nad dôsledkami poroby hriechu víťazí iba nádej, ktorú máme v Kristovi. Nádej, ktorá je neviditeľná, presne neidentifikovateľná, ale odpracovaná Pánom Ježišom Kristom. Je Ním pripravená a nami očakávaná. Preto v celom stvorení i v každom človeku je túžba dostať sa zo stavu biedy hriechu a prijať stav slávy.
Autor: Ján Matis
Pieseň: ES 464


Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc. Žalm 50,23

Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. 1.Tesalonickým 5,18


Matúš 25,31-46 :: Žalm 50 :: Zjavenie Jána 2,8-11 :: Modlíme sa za: Slovenskú biblickú spoločnosť