Zamyslenie na deň 19.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 1,1-21

1 V tridsiatom roku, piateho dňa štvrtého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia. 2 Piateho dňa toho mesiaca – bol to piaty rok po zajatí kráľa Jojáchína – 3 zreteľne zaznelo slovo Hospodinovo kňazovi Ezechielovi, synovi Búzího, v krajine Chaldejcov pri rieke Kebár. A bola tam nad ním ruka Hospodinova. 4 Videl som, že prišiel burácajúci vietor od severu i veľký oblak a blýskavý oheň s jasom dookola; z jeho vnútra – totiž z ohňa – sa lesklo niečo ako mosadzné zrkadlo. 5 Z jeho stredu vystupovala podoba štyroch živých bytostí, ktoré mali takýto výzor: podobali sa človeku. 6 Každá mala štyri tváre a každá z nich mala štvoro krídel. 7 Ich nohy boli rovné, ich chodidlá boli ako teľacie chodidlá a jagali sa ako bronzové zrkadlo. 8 Pod svojimi krídlami na štyroch stranách mali ľudské ruky a tváre; krídla všetkých štyroch 9 sa navzájom dotýkali; nemohli sa obracať, keď šli: všetky šli smerom svojej tváre. 10 Podoba ich tvárí bola ako ľudská tvár a po pravej strane všetky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všetky štyri mali býčiu tvár a zozadu všetky štyri mali orliu tvár. 11 To boli ich tváre; ich krídla boli rozopäté nahor, takže krídlami sa vzájomne dotýkali a dvoma si zakrývali telá. 12 Všetky šli priamo smerom svojej tváre: tam išli, kam chcel ísť duch; keď šli, neobracali sa. 13 Medzi štyrmi bytosťami bolo niečo, čo vyzeralo ako žeravé uhlíky, ako fakle, ktoré sa pohybovali medzi živými bytosťami. Oheň vydával žiaru a z ohňa šľahali blesky. 14 Živé bytosti pobehúvali sem i tam, takže vyzerali ako blesky. 15 Keď som hľadel na živé bytosti, videl som vedľa všetkých štyroch po jednom kolese na zemi. 16 Vzhľad kolies a ich výroba pripomínali lesk chryzolitu a všetky štyri mali rovnakú podobu. Tak vyzerali a tak boli zhotovené, ako keby koleso bolo v kolese. 17 Mohli ísť na všetky štyri strany, v chode sa neobracali. 18 Mali bahry, a videl som, že ich bahry boli dookola plné očí na všetkých štyroch kolesách. 19 Keď živé bytosti šli, išli vedľa nich aj kolesá. Keď sa živé bytosti vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá. 20 Kam chcel ísť duch, tam kolesá išli, a súčasne sa vzniesli, lebo duch bytostí bol v kolesách. 21 Keď išli tie, išli aj ony; keď tamtie zastali, zastali aj ony; keď sa vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá, lebo duch bytostí bol v kolesách.


Hospodin manifestuje Svoju moc. Text patrí k “najveľkolepejším pasážam“ Starej zmluvy. Prorok žije s odvlečenými Izraelitmi už niekoľko rokov v babylonskom zajatí (6. stor. pred Kr.). Sú vyhnancami v pohanskej zemi, bez chrámu, vystavení dennodennej manifestácii babylonskej politickej i náboženskej sily… Doma mal pred sebou kňazskú „kariéru“ v jeruzalemskom chráme, a takto to dopadlo… A teraz…? Zdá sa, že Hospodin je na kolenách… Porazený. A zrazu, v konkrétnom okamihu, na konkrétnom mieste sa prorokovi dostáva – Božie zjavenie. Do beznádeje pri „babylonských riekach“ sa otvárajú nebesá a Hospodin sa rozhodne prehovoriť. Poznáš vo svojom živote podobné situácie? Keď do tvojej beznádeje Hospodin predivne vstúpi? Žijeme vo svete, kde „modloslužba manifestuje svoju moc.“ V našom okolí, ale často aj v nás samých (!!!). Nie je to nič nové. Je to odveký zápas tých, ktorí chcú žiť verne. Božie zjavenie však dáva nádej a novú optiku prorokovej službe. Ezechiel sa stáva „kňazom svojho ľudu, ale bez chrámu.“ V novom prostredí. Nie v ideálnych podmienkach. Ani naše nie sú ideálne. Tam, kde žijeme. Ani v cirkvi. Hospodin nás však volá aj dnes, aby sme jasne manifestovali, kto je naším Bohom. Posiela ťa tam, kde ťa chce mať. Túži, aby si Ho verejne manifestoval. Slovom. Životom. Čo s tým urobíš?
Autor: Matej Oráč
Pieseň: ES 237


Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky! Žalm 92,6

Zakorenení a budovaní v Ježišovi Kristovi i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení. Kolosenským 2,7


Galatským 5,13-18 :: MODLÍME SA ZA: Slovenské Pravno (Tu)