Zamyslenie na deň 18.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 18,18-30

18 Tu sa Ho opýtal jeden z popredných: Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? 19 Ježiš mu odpovedal: Čo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. 20 Prikázania poznáš: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti si otca i matku. 21 On však povedal: Toto všetko som zachovával od mladosti. 22 Keď to Ježiš počul, povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma. 23 On sa veľmi zarmútil, keď to počul, lebo bol náramne bohatý. 24 Vidiac ho, Ježiš povedal: Ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky. 25 Zaiste ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. 26 A tí, čo to počuli, povedali: Kto teda môže byť spasený? 27 On však riekol: Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. 28 Tu povedal Peter: Ajhľa, my sme opustili, čo sme mali, a šli sme za Tebou. 29 On im povedal: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre kráľovstvo Božie, 30 žeby nezískal omnoho viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.


„Bohatý, a predsa chudobný.“ V posledných rokoch sa často skloňuje slovo „oligarchovia“ alebo „finanční žraloci“. Ide o skupiny alebo jednotlivcov, ktorí ekonomicky „vstupujú do chodu štátu“. – – Náš text síce nehovorí o „finančnom žralokovi“, ale jeho témou je otázka bohatstva. Bohatý muž v príbehu dokonale „napĺňa Desatoro“, ale napriek tomu mu je „závora Božieho kráľovstva“ zatvorená! V živote si zakladáme na rôznych „istotách“, spoločenskom postavení, „intelektuálnej výbave“, schopnosti získať ľudí, či umení zakryť „skryté hriechy“ za vonkajšiu duchovnú horlivosť… Ježiš však v príbehu nastavuje zrkadlo, ktoré ukazuje, že všetky „istoty“ (tu nejde o démonizáciu bohatstva) sú v Jeho očiach len „smeťami“, ktoré nedokážu nahradiť Božie milosrdenstvo. Príbeh ostro kontrastuje s perikopou (Ježiš priateľ dietok), ktorá mu predchádza. Popredný muž versus dieťa. Dieťa ako „bezmocná“ bytosť sa prekvapivo stáva novým „typom viery“. Ono nestavia na žiadnych istotách. Lebo ich nemá. A po tomto Ježiš túži. Túži, aby si Mu zložil k nohám „tony istôt“, ktoré si dennodenne nosíš a staviaš z nich „dom života“. Máš strach, že to nedokážeš? Povedz Mu o tom. On môže viac, ako si myslíš. Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. Dnes. Teraz. Tam sa začína skutočná reformácia života…
Autor: Matej Oráč
Pieseň: ES 454


Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa Jemu nepáči? 2.Samuelova 12,9

Pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať: Poznal Pán svojich! a: Odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. 2.Timoteovi 2,19


Veľpieseň 8,4-7 :: MODLÍME SA ZA: Slovenská Ves (Ta)